Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Indicatoren BBV

Indicatoren BBV

Een onderdeel van de vernieuwing BBV is de toevoeging van beleidsindicatoren aan de voorgeschreven kengetallen. Deze toevoeging beoogt dat de effecten van het beleid beter worden toegelicht in de begroting en de programmaverantwoording. Deze indicatoren zijn dan ook een aanvulling op de indicatoren die in de programmarekening zijn opgenomen en beogen meer inzicht te geven in het bereiken van de programmadoelstellingen. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Via deze website zijn de indicatoren te vergelijken met andere gemeenten.

Een aantal indicatoren over het gemeentelijk apparaat zijn niet te vinden op bovengenoemde website. Deze zijn hieronder opgenomen.

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

2016

2017

2018

2019

Formatie

eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

8,8

8,3

8,4

8,2

bron:

eigen administratie

toelichting:

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

Bezetting

eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

8,4

8,1

pm

pm

bron:

eigen administratie

toelichting:

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is binnen het ambtelijk apparaat inclusief de boventallige medewerkers per 1.000 inwoners.

Apparaatskosten

eenheid:

kosten per inwoner

688

719

705

bron:

eigen administratie

toelichting:

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

eenheid:

kosten als % van totale loonsom

11,30%

3,80%

3,60%

totale kosten inhuur externen * € 1 miljoen

12,2

3,8

3,7

bron:

eigen administratie

toelichting:

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

eenheid:

% van totale lasten

nb

6,30%

nb

6,60%

bron:

eigen administratie

toelichting:

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.