Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

We streven naar een inclusieve, sociaal stabiele en veerkrachtige stad met wijken waar inwoners hun eigen leefomgeving met elkaar kunnen vormgeven. Waar nodig zorgen we voor toegankelijke, passende en kwalitatief goede ondersteuning en voorzieningen. We stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Zorg en Welzijn
We willen en moeten het sociaal domein ook betaalbaar houden om zo ook de opgaven op het gebied van duurzaamheid, economie en wonen te kunnen realiseren. Dit betekent dat we voor ouderen, volwassenen met een beperking en voor de jeugdhulp de zorg verder gaan omvormen naar een lichtere, kortdurende en goedkopere ondersteuning zoveel mogelijk in de thuissituatie. We streven ernaar dat minder huishoudens een beroep doen op gemeentelijke regelingen op de verschillende leefgebieden en willen de stapeling van regelingen en maatwerkvoorzieningen in de komende periode verminderen. Daarbij blijft het uitgangspunt ‘doen wat nodig is’. We willen gezondheidsverschillen tussen burgers verminderen. We werken toe naar een omslag in het stelsel sociaal domein per 2021, waarbij we een deel van het stedelijk beleid en sturing willen verleggen naar stadsdelen, wijken en buurten. We maken daarbij ook een nieuwe afweging op de welzijnssubsidies, inkoop van zorg, marktwerking en samenwerking met partners.

Wijken
We geven richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen. Het gaat om het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven en het stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken. Brede wijkontwikkeling legt de basis voor samenwerking aan een vitale en veerkrachtige wijk. De transities op het gebied van onder andere zorg en welzijn, energie en de omgevingswet hebben die basis nodig.
Daarbij streven we naar een zo efficiënt mogelijke benutting, instandhouding en spreiding van onze gemeentelijke wijkaccommodaties, maximaal afgestemd op de behoefte van de bewoners en de wijk  en de beleidsdoelen van het sociale domein. We willen een toekomstvisie ontwikkelen op onze accommodaties door een herijking van de bestaansgronden, samenwerkingswerkingsverbanden en concrete kaders van onze accommodaties.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Versterking voorliggende voorzieningen en preventie in het sociale domein

 • In Nijmegen zijn al veel mensen actief als mantelzorger en vrijwilliger. We willen dit behouden en verder kunnen stimuleren. Ook willen we meer inwoners bereiken met collectief welzijns- en gezondheidsaanbod, vooral ouderen, migranten en mensen met een beperking. In alle wijken stellen we wijkagenda’s op. De inzet van welzijns- en gezondheidsprofessionals gaan we meer dan voorheen richten op basis van deze wijkagenda’s in alle stadsdelen voor jeugd, volwassenen en ouderen.
 • In ons gezondheidsbeleid willen we het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht laten afnemen, met name bij kwetsbare groepen en burgers met lage sociaaleconomische status (SES). We willen dat minder jongeren beginnen met roken. We willen graag dat meer partijen zich aansluiten bij  Nijmegen: groen, gezond en in beweging. Gezondheid wordt onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie. We formuleren nieuw beleid voor dierenwelzijn.
 • In 2019 zijn in minimaal drie wijken pilots ‘preventie nieuwe stijl’ operationeel waaraan in ieder geval het jeugdwelzijnswerk, kinderopvang, onderwijs en jeugdgezondheidszorg deelnemen.
 • We streven naar het efficiënt en doelgericht inzetten van wijkaccommodaties. Voor 2019 betekent dit het uitwerken van een opgave om het totale aanbod aan wijkaccommodaties op voldoende niveau te brengen. Hierbij kijken we naar het efficiënter gebruik van accommodaties, maatwerk per wijk en in het uiterste geval, sluiting van moeizaam functionerende accommodaties. We beoordelen dit op basis van zowel het financiële als maatschappelijk rendement van de wijkaccommodaties.

Sociale Wijkteams

 • We streven naar stabiliteit in de sociale wijkteams door de tijdelijke formatie-uitbreidingen te continueren in 2019 en 2020. We maken afspraken met de sociale wijkteams over betere screening, meer kortdurende ondersteuning, meer inzet van collectieve activiteiten en ‘werken binnen budget’.  We streven ernaar dat dit resulteert in minder toeleidingen naar tweedelijnszorg bij de sociale wijkteams ten opzichte van 2017.
 • We streven naar een betere efficiency en boeken een bezuiniging van € 0,3 miljoen in op de uitvoeringskosten van de sociale wijkteams.

Jeugdhulp

 • We willen het stijgend beroep op Jeugd-GGZ tegengaan. Dit willen we bereiken door onder meer de inzet van ondersteuners in huisartsenpraktijken. Onze ambitie is om het aantal specialistische GGZ-trajecten te verminderen met 15% en het aantal generalistische basis GGZ-trajecten met 25%.
 • Ook de toename van tweedelijnszorggebruik in de jeugdhulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstanden willen we ombuigen. Onze ambitie  in 2019 is een daling van 10% in het aantal dagbehandeltrajecten ten opzichte van de productie in 2017.  Daarnaast streven we in 2019 naar een dalende trend  bij specialistische begeleiding Jeugd; we sturen erop dat er een verschuiving naar reguliere begeleiding plaatsvindt. Het streven is om de productie te laten dalen met 15% ten opzichte van 2017. Kwalitatief goede jeugdhulp blijft voor ons voorop staan.
 • In het coalitieakkoord staat dat we aan de slag willen met een vernieuwende doorbraakaanpak voor gezinnen. In 2019 willen we 50 gezinnen bereiken die gebruik maken van meerdere gemeentelijke regelingen. De resultaten van deze aanpak worden via een Maatschappelijke Businesscase inzichtelijk gemaakt.
 • De kosten voor de jeugdzorg met verblijf zijn toegenomen. Deze trend willen we ombuigen. We streven in 2019 naar een daling van het aantal kinderen in residentiële jeugdzorg met 5 % door de inzet van meer specialistische ambulante gezinsbehandeling, toename van het aantal pleeggezinnen en een toename van het aantal gezinshuisplekken. We willen in 2019 inzetten op het voorkomen van plaatsing van kinderen onder de 12 jaar op residentiële plekken (nee, tenzij beleid). We streven bij deze kinderen altijd naar een plaatsing in pleegzorg of gezinshuis. De afspraak blijft dat kinderen in principe alleen naar een verblijfsplek kunnen worden verwezen via het casusoverleg Jeugdhulp met verblijf. We spreken met de aanbieders targets af over het verkorten van de gemiddelde duur van verblijf.
 • Bij de jeugdbescherming maken we voor 2019 contractafspraken over een toename van de inzet van preventieve jeugdbescherming en inzet van consultatie en advies. We zetten in op een verdere afname van de inzet van dwangtrajecten. We verwachten van alle gecertificeerde instellingen een gezinsgerichte aanpak en de inzet van gezinsmanagers die, naast veiligheid, ook naar andere leefgebieden kijken. We ontwikkelen een aanpak ter voorkoming van ondertoezichtstellingen bij complexe echtscheidingen.

Wmo, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

 • Voor Wmo ambulante begeleiding houden we vast aan de 20% besparing op de kosten ten opzichte van realisatie 2017. We streven naar een verhoging van de inzet van collectieve voorzieningen als WijKringen en collectieve begeleiding in plaats van individuele begeleiding. We doen ervaring op met een proef in de stadsdelen Lindenholt en Zuid met een beschikkingsvrij aanbod Wmo-begeleiding en dagbesteding gekoppeld aan de wijkteams, binnen een gefixeerd stadsdeelbudget.
 • We blijven sturen op de voortzetting van de transformatie van intramuraal aanbod beschermd wonen GGZ  naar ambulant aanbod. Onze ambitie is de afbouw van 5 – 10 % van de intramurale plaatsen in 2019 richting het doel van -30% intramuraal aanbod in 2020 ten opzichte van 2017. We zetten daarbij ook in op het verminderen van de nieuwe instroom in intramuraal beschermd wonen door ‘aan de poort’  te kiezen voor meer ambulante inzet. Daartoe vormen we intramurale producten beschermd wonen GGZ om naar meer ambulante producten. Dit nemen we mee in de voorbereidingen van de aanbesteding/subsidiëring Beschermd Wonen 2020 e.v. We voeren wijkgerichte GGZ pilots in Dukenburg en Groesbeek uit, en leren van deze ervaring. We herijken het  PGB beleid Beschermd Wonen. We realiseren deze transformatie binnen het regionale budget Beschermd wonen en zetten daarvoor de bestemmingsreserve Beschermd Wonen in.
 • We doen een onderzoek/verkenning naar nieuwbouw voor de Hulsen omdat de kwaliteit van de huisvesting kwetsbaar is.
 • We starten een nieuw aanbesteding inzet hulpmiddelen op basis van een evaluatie van de afgelopen periode.
 •  

Doorontwikkeling van het stelsel Wmo en Jeugd
We maken een probleemanalyse en bereiden de besluitvorming door de raad over de bestuurlijke richting voor (zomer 2019).

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 222

27,4 %

Baten

€ 10

1,2 %