Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen en leveren hiermee een bijdrage aan de grote opgaven van Nijmegen zoals beschreven in het coalitieakkoord.

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte voor iedereen. Een leefomgeving  waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en met plezier gebruik van maken.  Centraal in het beleid voor Openbare Ruimte staat de overtuiging dat we 'ruimte willen geven' aan bewoners en hen graag betrekken en verantwoordelijkheid geven bij het gebruik, beheer en onderhoud van de stad. Wij geven ruimte  aan initiatieven en participatie zonder daarbij de techniek en de veiligheid uit het oog te verliezen. Met het oog op duurzaamheid werken we in lijn met de landelijke rijksdoelstellingen toe naar de realisatie van 75% hergebruik van het huishoudelijk afval in 2020 en naar 90% in 2025. We combineren dit maatschappelijk beheer met big data en risicosturing in ons streven naar een toekomstbestendige openbare ruimte voor iedereen.

De drie grote thema’s op het gebied van duurzaamheid zijn de energietransitie (we willen in 2045 een energieneutrale stad zijn), de ontwikkeling van de circulaire economie (o.a. circulair inkopen) en klimaatadaptatie (in 2050 een stad zijn die klimaatproof is). We pakken deze thema’s in samenwerking met partners uit de regio aan, met de doelstelling inclusief te zijn en participatie te bevorderen.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Een aantrekkelijke leefomgeving voor en door bewoners en bedrijven
Toegankelijk
We willen de toegankelijkheid van looproutes vergroten. Hierdoor vergroten we de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Naast de toegankelijkheid van de openbare ruimte zien we ook steeds beter de waarde van de openbare ruimte als de plaats om te spelen, te sporten en te ontmoeten.

Schoon
Een aantrekkelijke stad is een schone stad. Daarom werken we met verschillende partijen samen om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen. Het huishoudelijk afval dat we inzamelen, proberen we zoveel mogelijk  te recyclen. Hiervoor werken we intensief samen met DAR en regiogemeenten. We blijven zoeken naar slimme inzameling, hoogwaardig hergebruik en nieuwe recycle-mogelijkheden. Voor Nijmegen verzorgt DAR naast het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ook het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbestrijding (zie ook programma Bereikbaarheid).

Veilig
Wij beheren en onderhouden de wegen, riolering, civiele bouwwerken,  openbare verlichting,  verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Door risicogestuurd beheer streven we naar integrale inzet van middelen en veilige assets in de openbare ruimte.

We beschermen een gezonde leefomgeving ook door integraal waterbeheer. De nadruk ligt hierbij op onze wettelijke gemeentelijke watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De hoofddoelen van onze watertaken zijn: beschermen van de (volks)gezondheid, beschermen van het milieu en bijdragen aan een leefbare woonomgeving. 

Groen
We zorgen voor een nieuw groenbeleid voor de stad. De maatschappelijke wensen, onze rol als overheid en aangescherpte wettelijke eisen maken dat we nieuwe invulling moeten geven aan de uitdagingen van vandaag en morgen. We willen een stevige groenstructuur neerleggen voor de stad die recht doet aan behoud, inpassing en versteviging van onze parken, bomen en plantsoenen. De krachten in het groen inzetten voor de aanpak van klimaatadaptatie, moestuinen en voedselbossen, buiten spelen en sporten en sociale interactie. We zoeken de samenwerking met diverse kennis- en educatieve organisaties in de stad, onderzoeken de waarden van het groen in de stad en kennen dit toe aan de groenstructuur. Deze structuur, aangevuld met doelen en wensen, vormt de groene bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Schone lucht
Met de roetreductienorm wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren en daarmee de gezondheid van bewoners beschermen. In 2022 moet de lucht in Nijmegen 40 procent minder roet bevatten dan er in 2014 werd gemeten. De nieuwe roetreductienorm biedt Nijmegen mogelijkheden tot vergaande maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren voor alle bronnen van luchtverontreiniging, zoals wegverkeer, scheepvaart, bedrijven en huishoudens.

Duurzaam en toekomstbestendig
Inkoop materialen
We gaan op een verantwoorde manier om met de inkoop van diensten, middelen en het (her)gebruik van materialen. Van onze opdrachtnemers verwachten wij ook een innovatieve en duurzame aanpak van werkzaamheden en materiaalgebruik. Circulaire inkoop krijgt steeds meer aandacht. De regio Arnhem Nijmegen wil in 2030 dé toonaangevende regio op dit thema in Nederland zijn.

Energie
Wij willen dat Nijmegen in 2045 energieneutraal is. Nijmegen gaat zelf in zijn energiebehoefte voorzien door energie te besparen en door duurzame energie op te wekken. Hiervoor zullen alle regionaal geschikte duurzame energiebronnen tot ontwikkeling gebracht moeten worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is wijken aardgasvrij maken.

Afvalscheiding
De rijksdoelstelling vormt een serieuze uitdaging en zal van onze inwoners een nog grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid vragen om afvalstromen nog beter te scheiden. Vanuit de gemeente en DAR moeten we daarbij de service op de inzameling van herbruikbare fracties verder verbeteren en het serviceniveau op restafval terugdringen. Een verbeterde afvalscheiding in bestaande en nieuwe hoogbouwcomplexen zal hierin een belangrijk element zijn.

Klimaatverandering en openbare ruimte
Klimaatveranderingen hebben een steeds grotere invloed op onze stad.Wij willen dat Nijmegen in 2050  klimaatbestendig is. We versterken de groene structuren in onze stad, investeren in verbetering van de woonomgeving en dragen met ons beleid voor groen en (afval-)water bij aan de duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling van de vitale, gezonde stad die Nijmegen wil zijn.

 De openbare ruimte speelt een cruciale rol in het opvangen en waar mogelijk verhelpen van klimaatschade en -overlast. Door het opruimen van overtollige verharding in de stad (operatie Steenbreek) zorgen we voor meer infiltratie van regenwater in de bodem. Zo ontlasten we onze riolering en creëren we ruimte om de stad te vergroenen. Aanwezigheid van groen en bomen heeft ook een positief effect op hitte in de stad. Door schaduw en verdamping zorgt groen voor een aangenamer klimaat in de nu nog soms stenige delen van de stad.
Bewoners krijgen de ruimte
We betrekken bewoners intensief bij het vormgeven en onderhouden van hun eigen omgeving. We streven naar actief burgerschap. Via mijnwijkplan.nl en de meld en herstelapp kunnen bewoners ideeën initiëren, stemmen op andere initiatieven of verbeterpunten melden.

Voor bewoners en bedrijven zijn we betrouwbaar in de realisatie en afstemming met betrekking tot een aantrekkelijke openbare ruimte. Dienstverlening en samenwerking staan hierbij voorop.

Werken op regie
We benutten de expertise van onze contractpartners in de stad. Hiervoor maken zo veel mogelijk gebruik van innovatieve contractvormen. We werken intensief samen met marktpartijen waarbij we streven naar langdurige partnerships om zo optimaal gebruik te maken van investeringen, kennis en kunde van de markt.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 42

5,2 %

Baten

€ 24

3,0 %