Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Lokale heffingen

Beleid

Deze paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de door de gemeente Nijmegen  geheven heffingen. De inwoners en bedrijven in Nijmegen dragen via de lokale heffingen (belastingen/rechten) bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen in hun stad. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.
We maken onderscheid tussen belastingen en rechten (als verzamelnaam voor belastingen en rechten wordt ook vaak de term heffingen gebruikt). Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden zijn OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting. Rechten  worden geheven als de gemeente een van haar bezittingen ter beschikking stelt of als de gemeente een dienst verleent aan een individuele  burger of bedrijf. Voorbeelden zijn havengelden en leges.

Hieronder wordt informatie gegeven over het tarieven- en kwijtscheldingsbeleid van de  gemeentelijke  heffingen.

Algemeen

De totale opbrengst aan heffingen bedraagt circa € 130 mln. Dit bedrag komt overeen met 16% van de totale gemeentelijke baten. Het merendeel van de opbrengst wordt gegenereerd door de OZB, Parkeerbelasting en de Rioolheffing.

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale heffingen opgenomen:

bedragen x € 1 mln

Opbrengst 2017
(Jaarrekening)

Begroot dynamisch 2018

Stadsbegroting 2019

Onroerende zaakbelasting

76,1

79,7

83,2

Afvalstoffenheffing

0,1

0

0

Rioolheffing

15,3

15,3

15,6

Parkeergelden

15,3

15,3

15,8

Leges bouwvergunningen

3,4

5,5

5,5

Opbrengst groene zakken

2,0

2,1

2,4

Leges burgerzaken

3,9

3,6

2,1

Hondenbelasting

1,2

1,2

1,2

Parkeerboetes

0,8

0,8

0,9

Precariobelasting

0,6

0,4

0,4

Reinigingsrecht

0,6

0,7

0,7

Scheepvaartrechten

0,5

0,6

0,6

Marktgelden

0,2

0,2

0,2

Toeristenbelasting

0,5

0,5

0,6

Overige leges

1,1

1,0

1,0

Totaal

121,6

126,9

130,2

Vaststelling tarieven

Alle verordeningen die betrekking hebben op de gemeentelijke heffingen 2019 (met tarieven) worden in december 2018 tegelijkertijd aangeboden aan de gemeenteraad. De OZB-tarieven 2019 kunnen nu nog niet worden berekend. Voor de berekening van de OZB-tarieven 2019 zijn de nieuwe WOZ-waarden van alle objecten nodig. De uitkomst van de herwaardering van de WOZ-objecten is pas eind november 2018 bekend.

Tarievenbeleid algemeen

Alle tarieven zijn volgens het bestaand beleid met de inflatiecorrectie van  3,17% voor 2019 geïndexeerd. Daar waar sprake is van een ander percentage stijging of daling wordt dit later in deze paragraaf per heffing toegelicht. Voldaan wordt aan het wettelijk kader dat bepaalde heffingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

Kwijtschelding

Voor de inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het verlenen van kwijtschelding is aan wettelijke regels gebonden. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Strenger toepassen van deze regels is toegestaan, ruimhartiger toepassen niet. De gemeente Nijmegen volgt het beleid van de Rijksoverheid. De gemeente kan zelf bepalen welke belastingen al dan niet voor kwijtschelding in aanmerking  komen. Kwijtschelding wordt verleend voor de hondenbelasting voor de eerste hond, de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats of ‐kaart, voor OZB en rioolheffing. Voor groene en rode zakken (variabel deel afvalstoffenheffing) is er geen compensatieregeling meer, conform besluit Zomernota 2018.