Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Economie en toerisme

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

Nijmegen kent een groot economisch potentieel en een groeiende economie, maar staat qua banenontwikkeling duidelijk op achterstand in vergelijking met andere steden in Nederland. We kiezen er daarom voor te investeren in de versterking van de economische veerkracht van onze stad. Verdere verbetering van het ondernemings- en vestigingsklimaat staat centraal in het programma Economie en toerisme. Dit doen we door het relatiemanagement met ondernemingen te versterken, onze kennisbasis van deze ondernemingen adequaat in te richten, gericht acquisitiebeleid, professionele dienstverlening aan zittende en nieuw te vestigen bedrijven en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Samenwerking met de private sector en met andere overheidsniveaus geldt bij dit alles als vanzelfsprekend. De indicatoren worden hierop het komende jaar aangepast.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Om de lange termijn ambitie mogelijk te maken moeten er het komende jaar stevige stappen worden gezet in het economisch domein. In 2019 zetten we in op het verder professionaliseren van de eigen EZ-organisatie en haar samenwerking met en dienstverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven in de stad. We brengen met ondernemers, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties de gezamenlijke ambities in beeld en maken concreet wat er nodig is om deze waar te maken. Ondertussen blijven we investeren in de sterke sectoren, in de profilering van onze stad en in projecten die de economische ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %