Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Stadsbegroting 2019 - 2022

Opsteller

A. Foekens

Datum voorstel

25 september 2018

Programma

Bestuur & Middelen

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Dossiernummer

75/2018

Samenvatting
Jaarlijks leggen we een stadsbegroting  aan uw  raad voor. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft uw raad ons college opdracht tot uitvoering van de begroting.
In deze stadsbegroting stellen wij een groot aantal wijzigingen voor op de begroting. Onder meer is in deze stadsbegroting het akkoord tussen de coalitiepartijen verwerkt.

Voorstel

  1. De stadsbegroting 2019 – 2022 vast te stellen
  2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Financiële begroting  > Financieel beeld > Programma begroting
  3. Het investeringsplan 2019 – 2022 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf investeringen; inclusief de nieuwe investeringen die voorgesteld worden in het deel Financiële begroting >Financieel beeld > Investeringen
  4. Rekening te houden met een aantal onttrekkingen en stortingen in de saldireserve zoals opgenomen in het deel Financiële begroting  > Financieel beeld=> Ontwikkeling weerstandsvermogen
  5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds
  6. De rekenrente voor de grondexploitaties vast te stellen op 1,25% zoals opgenomen in het deel Financiële begroting > Financieel beeld > Aanpassing uitgangspunten