Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

Alle kinderen en jongeren verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goede kinderopvang en onderwijs en met een aanbod dat bij hen past. Samen met het gehele onderwijsveld voelen we ons verantwoordelijk om mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat allen goed voorbereid op het leven het onderwijs verlaten.

Wij zetten samen met andere programma’s het preventief jeugdbeleid en onderwijsbeleid gerichter en effectiever in, waardoor kinderen en hun ouders eerder bereikt worden en zwaardere problemen moeten worden voorkomen.  Dit vereist een andere manier van sturing, bekostiging en manier van werken. Daarnaast investeren wij in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij willen een preventieve inzet van Bureau Leerplicht en een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten op het primaire proces en de ambities op de scholen en kinderopvanglocaties in de stad. Goede voorbeelden zijn de Kinderraadvergaderingen en de broedplaatsen van de innovatieagenda 'Ieder Talent Telt', waarin studenten, leerlingen, docenten, directeuren uit alle onderwijssoorten werken aan vernieuwing van het onderwijssysteem.

Wij zetten, aanvullend op de verantwoordelijkheid van kinderopvang en onderwijs, een plus op het onderwijsaanbod door het stimuleren van ontwikkelingskansen en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast maken we peuteropvang bereikbaar voor iedere peuter en ondersteunen wij laaggeletterden met volwasseneneducatie.

We streven naar kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen en werken hiertoe samen met de schoolbesturen vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden. Wij hechten belang aan schoolgebouwen met een menselijke maat, een evenwichtige spreiding, een goede toegankelijkheid en passend bij de demografische ontwikkelingen in stad en regio.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

  • In december 2017  zijn de verordening en de nieuwe beleidsregels Peuteropvang VVE 2018 vastgesteld en op 1 augustus 2018 is het nieuwe subsidiestelsel voor de kindgebonden financiering van de peuteropvang in werking getreden. Doelstelling is een beter toegankelijk aanbod van peuteropvang en VVE (voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een (vermoeden van) taal- of ontwikkelingsachterstand) met een goede spreiding over de stad. In dit nieuwe lokale beleid geven we uitvoering aan de landelijke wetgeving over de Harmonisatie van Kinderopvang en Peuterspeelzalen en over de nieuwe kwaliteitseisen voor de VVE-locaties. Wij streven er naar dat zoveel mogelijk kinderen tot 4 jaar de peuteropvang bezoeken en dat 100% van de VVE-geïndiceerde peuters de VVE-opvanglocaties bezoeken op meer dan 4 dagdelen per week.
    Met het nieuwe stelsel verbeteren we de financiële toegankelijkheid, kwaliteit en de spreiding van het voorschoolse aanbod voor peuters van 2 tot 4 jaar.

Om de samenwerking rondom Passend Onderwijs en Jeugdhulp verder vorm te geven zijn er in 2017 convenanten gesloten met partijen uit jeugdhulp, zorg, welzijn en onderwijs. Deze richten zich op het primair onderwijs en kinderopvang in ‘Samen voor het kind’ en het voortgezet onderwijs in ‘Samen voor de jongere’. De komende periode werken we deze convenanten verder uit. Dit vertaalt zich in het vroegtijdig integraal signaleren en oppakken van systeemproblematiek. Dat doen we niet als gemeente alleen maar met samenwerkingspartners. Hiermee spelen we ook in op de financiële noodzaak voor het efficiënter maken van de huidige systematiek. Hier wordt nader op ingegaan bij het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.
Voor de school voor speciaal onderwijs St. Maartenschool zijn afspraken gemaakt over collectieve beschikbaarheid van Jeugdwetvoorzieningen voor het schooljaar 2018/2019; daarbij financieren de gemeenten van herkomst van de leerlingen op basis van een vaste bijdrage de kosten van Jeugdwetzorg tijdens het onderwijs, die  wordt verleend door één gecontracteerde aanbieder van de gemeente.

  • Voor laaggeletterde volwassenen willen wij vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten. Hiervoor richten we een regionale infrastructuur in, waarin de eind 2018 aan te stellen Taalcoördinator een belangrijke rol vervult.
  • In 2019 starten we met een aantal projecten waarbinnen studenten en onderzoekers inzet plegen voor maatschappelijke opgaven in de stad en regio in het kader van citydeal Kennis Maken. Deze citydeal is een samenwerking tussen Nederlandse kennissteden met de daar gevestigde universiteiten en hogescholen, de ministeries van BZK en OCW. Centraal in de citydeal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.
  • Voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV) blijft de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in onze aanpak een aandachtspunt, juist voor de jongeren in een kwetsbare positie die hierin extra ondersteuning nodig hebben. We betrekken het domein Jeugd in het bestuurlijk overleg VSV, zodat jeugdhulpverlening en het voorkomen van VSV meer op elkaar aangesloten raken.

Onderwijshuisvesting

  • We werken samen met het schoolbestuur aan een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet speciaal onderwijs op de locatie van Kristallis aan de Hatertseweg 400 gecombineerd met afspraken over doordecentralisatie.
  • We werken aan de voorbereiding van basisscholen in de wijken De Stelt en Woenderskamp in Nijmegen Noord. We streven naar doordecentralisatie van deze locaties.
  • Daarnaast  werken we aan de realisatie van basisschool De Uitdaging in Grote Boel en nieuwbouw van de VMBO-locatie van het Citadel College in Broodkorf.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 33

4,0 %

Baten

€ 7

0,9 %