Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Investeringen

Beleid

Investeringen worden gedaan om de stad te veranderen, te verbeteren en te vernieuwen. We maken onderscheid tussen specifieke investeringen, bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking. Bulkinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende kredieten waarvoor jaarlijks uitvoeringsplannen worden vastgesteld. Het betreft verschillende kleinere investeringen, zoals investeringen in gemeentelijke accommodaties, bedrijfsinvesteringen en woonomgevingsverbeteringen. Investeringen met eigen dekking krijgen dekking uit een reserve of worden gedekt door jaarlijkse opbrengsten, zoals de rioolheffing.
De specifieke investeringen nemen we op in het Investeringsplan. In het Investeringsplan nemen we ook de investeringen mee die worden uitgevoerd via de planexploitaties van het Ontwikkelingsbedrijf. Na gereedkomen van deze investeringen, worden zij opgenomen in de activa-administratie van de gemeente. De tussentijdse verantwoording over die investeringen wordt opgenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP).
Binnen planexploitaties worden ook andere investeringen gedaan, bedoeld om het gebied te ontsluiten en bewoonbaar te maken. Na afronding van de planexploitatie heeft de gemeente dan de beschikking over investeringen die betaald zijn binnen de planexploitatie. Dergelijke investeringen worden meegenomen en financieel gedekt in de plannen in het VGP, en zijn dus niet meegenomen in het investeringsplan.

Direct na het gereedkomen van de investering komen de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) jaarlijks ten laste van de begroting. Uitgangspunt van ons investeringsbeleid is dat het niveau van onze kapitaallasten stabiel blijft; de jaarlijks beschikbaar komende ruimte wordt weer als dekking ingezet voor nieuwe investeringen. Omdat de meerjarige investeringsbehoefte groter is dan de ruimte in onze begroting, stellen we bij deze begroting voor het budget voor kapitaallasten te verhogen.

Leeswijzer
Doorgaans leggen we nieuwe investeringsvoorstellen bij de Zomernota ter besluitvorming aan uw Raad voor. Vanwege de vorming van een nieuwe coalitie was dit jaar te weinig tijd beschikbaar om in de Zomernota 2018 investeringsvoorstellen op te nemen. De nieuwe investeringsvoorstellen leggen we daarom in de paragraaf 'Nieuwe investeringen' aan u voor. We geven bij dat onderdeel ook inzicht in de beschikbare investeringsruimte en de voorgestelde verruiming daarvan. Vervolgens geven we in de paragraaf 'Investeringsplan' een totaalbeeld van de specifieke investeringen die eerder al door uw Raad zijn goedgekeurd en de nieuwe investeringen. Daarna geven we een totaalbeeld van de Bulkinvesteringen en Investeringen met eigen dekking. In de laatste paragraaf geven we inzicht in de ontwikkeling van de kapitaallasten.