Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Inleiding financieel beeld

In dit deel gaan we in op het financieel beeld van de komende meerjarenperiode. Naast de financiële uitwerking van het akkoord 'Nijmegen: samen vooruit', zijn de structurele meldingen uit de Zomernota verwerkt en is een aantal andere veranderingen opgenomen. Met deze  veranderingen sluit de meerjarenbegroting in 2019 en loopt op naar een positief saldo van € 1,2 miljoen in 2022.  In deze meerjarenbegroting  hebben we daarbij extra kapitaallasten vrij gemaakt om onze investeringsdoelstellingen te kunnen realiseren. Met deze extra kapitaallasten vergroten we de investeringsruimte met € 20 miljoen. In het deel investeringen van dit hoofdstuk zijn de nieuwe investeringen opgenomen. In de Paragraaf investeringen is een uitgebreide toelichting opgenomen.
Voor het op orde brengen van onze begroting en het realiseren van onze ambitieuze plannen hebben we ook gekeken naar de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het groeipad van de saldireserve ruim hoger is dan de ontwikkeling van het risicoprofiel. In het deel Ontwikkeling weerstandsvermogen in dit hoofdstuk  zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen en laten we zien dat we voldoende reserve blijven opbouwen om risico's op een verantwoorde manier af te dekken. De Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat dieper in op de risico's en de ontwikkeling van de saldireserve.