Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

Voor het goed functioneren van de stad moeten mensen (en goederen) zich kunnen verplaatsen. Daarom moet Nijmegen goed en betrouwbaar bereikbaar zijn en blijven. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke stad en aan de economische veerkracht en vitaliteit van Nijmegen. Daarnaast spelen leefbaarheid en gezondheid een steeds grotere rol. Voor de langere termijn verwachten we dat de mobiliteit door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Wij streven er naar dat desondanks de bereikbaarheid van de stad en de regio op peil blijft.

De stad moet ook duurzamer worden. De door ons gewenste duurzaamheidstransitie zal ook in dit programma worden vormgegeven. De effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit en op de gezondheid van de inwoners nopen ons tot een pakket van maatregelen dat gericht is op een roetreductie in 2022 van 40% ten opzichte van 2014. We  streven naar schoner en duurzamer vervoer en stimuleren duurzaam gedrag. Daarom willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen en relatief schone vervoerswijzen faciliteren.

Fietsen levert een constante bijdrage aan gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. We streven naar een groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad.

Daarnaast  streven we naar een absolute groei van het openbaar vervoergebruik in de Nijmeegse regio. Het streven is gericht op een openbaar vervoer dat op de belangrijkste verbindingen in de stad en regio een gelijkwaardig alternatief vormt ten opzichte van de auto, op basis van reistijden, comfort en tarieven.
Voor het autoverkeer ligt de nadruk op het verbeteren van de bereikbaarheid door automobilisten te stimuleren de spits te mijden en alternatieven aan te bieden. De focus verschuift steeds meer naar een optimale benutting van ons bestaande wegennet, zowel regionaal als lokaal.

We zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen. We streven naar een passend parkeeraanbod voor bewoners, forensen, ondernemer en bezoekers van onze stad.

Landelijk zien we een stagnatie in de afname van het aantal ernstige verkeersongevallen; met name de toename van het aantal gewonden onder de groep kwetsbare verkeersdeelnemers baart zorgen. De ontwikkeling in Nijmegen is (vergeleken met andere sterk stedelijke gemeenten) relatief gunstig, er is hier sprake van een stagnatie van het aantal ernstige letselongevallen; we blijven streven naar een afname van deze ongevallen in de stad.

In de komende vier jaar willen we de maatregelen uitvoeren die moeten zorgen voor een goed bereikbare binnenstad met een prettig verblijfsklimaat. Onderdeel hiervan is het verdwijnen van de bussen uit de Burchtstraat.

We beheren en onderhouden de wegen, civiele bouwwerken,  openbare verlichting,  verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen. Door risico gestuurd beheer streven we naar integrale inzet van middelen en veilige assets in de openbare ruimte.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

De hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid zijn verwoord in de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar uit 2011. Daarin is de basis gelegd voor een multimodaal verkeerssysteem, waarbij het doorgaand autoverkeer het centrum en het stedelijk gebied mijdt en er meer ruimte ontstaat voor de fiets en het openbaar vervoer. Dit uitgangspunt blijft actueel, maar een aantal maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat zowel de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar als de Parkeernota uit 2012 toe zijn aan een update.

Vanuit een regionale samenwerking met het Ministerie I&W, provincie, regiogemeenten en ondernemers VNO/NCW (Beter Benutten Vervolg) is de afgelopen jaren een begin gemaakt met een gebiedsgerichte en programmatische mobiliteitsaanpak met het accent op gedragsverandering. De ervaringen met en de resultaten van deze aanpak zijn positief, en moeten in de komende jaren verankerd worden in het lokale bereikbaarheidsbeleid. De aanpak werd gefinancierd vanuit Beter Benutten Vervolg met een beperkte financiële bijdrage vanuit de gemeente. Het Rijk heeft het programma afgerond en de verantwoordelijkheid voor de vervolgactiviteiten bij de regio gelegd. Voortzetting en verankering van de werkwijze zal onderdeel moeten worden van de vaste werkwijze binnen het mobiliteitsprogramma. In het komend jaar willen wij een voorstel doen voor de verdere aanpak.

In de komende jaren onderzoeken we samen met provincie en gemeente Arnhem de mogelijkheden om het openbaar vervoer verder te verduurzamen. De huidige concessie loopt nog tot en met december 2022, de nieuwe concessie biedt een kans om opnieuw een grote slag in de duurzaamheid te maken. Het is van belang om deze discussie in een vroegtijdig stadium te voeren. In 2019 willen wij onze visie op de contouren van de concessie afronden.

We willen de toegankelijkheid van looproutes vergroten. Hierdoor vergroten we de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Naast de toegankelijkheid van de openbare ruimte zien we ook steeds beter de waarde van de openbare ruimte als de plaats om te spelen, te sporten en te ontmoeten.

Een aantrekkelijke stad is een schone stad. Daarom werken we met verschillende partijen samen om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 45

5,5 %

Baten

€ 21

2,6 %