Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bestuur en organisatie

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

Bestuur
In het kader van goed bestuur en moderne overheid willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken. We willen bereiken dat voor de burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht.
We maken het gemeentelijke beleid openbaar en streven ernaar de Nijmeegse inwoners tijdig, helder en begrijpelijk te informeren en te betrekken, zodat de inwoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen leefomgeving.

Burgerzaken
We dragen zorg voor een professionele dienstverlening aan onze inwoners en we houden rekening met inwoners die minder digi- of taalvaardig zijn. Daarom streven we ernaar om zowel schriftelijk als mondeling op het taalniveau B1 met de inwoners te communiceren..

Overhead
Vanaf de Stadsbegroting 2019 wordt de (centrale) overhead, het geld dat we aan de eigen organisatie besteden, onder één taakveld verantwoord. Belangrijke reden hiervoor is het voldoen aan wettelijke voorschriften en het op één plek verantwoorden van de overhead. Volgens de wettelijke definitie vallen ook leidinggevenden en bijvoorbeeld secretariële ondersteuning onder overhead. De financiële betekenis van deze verandering is dat in de programmabegroting meer lasten als overhead  worden aangeduid.

Organisatie
We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een moderne overheid. Daarbij hoort een flexibele en professionele organisatie. We werken volgens de principes Slim, Slank en Soepel. We hebben in onze gemeente 4 principes benoemd die voor iedereen de leidraad zijn in ons werk: kiezen voor contact, vertrouwen als vertrekpunt, gewoon doen wat nodig is en leren van wat we doen. We zorgen voor kwalitatief goed toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt om de opgaven van de stad Nijmegen te realiseren. Ook zorgen we voor een goede werkomgeving als werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en cultuurinstellingen.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Moderne overheid
We willen een moderne overheid zijn: van de stad en voor de stad. Een overheid die de inwoners en organisaties de ruimte biedt om de eigen leefomgeving vorm te geven.  

Meedoen
We investeren in participatie en actief burgerschap. Bij de vormgeving van nieuw beleid betrekken we de stad zo veel mogelijk bij totstandkoming. Onze ambitie is om op een slimme en efficiënte manier met ons netwerk in de stad te werken met het oog op slimmere oplossingen en beter gedragen besluiten.

Regionale samenwerking
We investeren in een effectieve regionale samenwerking op basis van de maatschappelijke vraagstukken. We werken aan de versterking van onderlinge relaties om het vertrouwen en daarmee de kans op succes in de samenwerking te vergrotten. Democratische legitimatie heeft daarbij onze speciale aandacht.
Een effectieve regionale samenwerking draagt bij aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen, goede dienstverlening aan de Nijmeegse inwoners en een goed aanbod van voorzieningen in de stad.

Big data, digitalisering en privacy
We willen de Nijmeegse inwoners ondersteunen in het omgaan met digitalisering, met de transparantie die digitalisering met zich meebrengt en onderzoeken of we een soort digitale leefbaarheid actief kunnen bevorderen. Hierbij zoeken we naar de rol die we als gemeente kunnen vervullen, vooral op het gebied van privacy en open data. Daarvoor hebben we een programma Open en Weerbaar gestart.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 68

8,4 %

Baten

€ 6

0,8 %