Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Sport

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en heeft hierdoor een gunstig effect op fitheid en sociaal welzijn. Wij streven naar een inclusieve stad waarin sporten voor iedereen toegankelijk is. We streven naar hoge beweeg- en sportdeelname tijdens een heel sportief leven, zowel bij jeugd, jongeren, studenten, volwassenen als ouderen. Wij hebben vooral aandacht voor de groepen die hierin achterblijven en plegen waar nodig vraaggericht specifieke inzet om mensen te motiveren of ondersteunen.
‘Meedoen’ staat daarbij centraal. Dit bereiken we door bloeiende verenigingen, laagdrempelige beweegmogelijkheden in de wijk, een hoge deelname aan sportactiviteiten, een vraag- en wijkgerichte aanpak, samenwerking met beleidsprogramma’s en de daarin opererende organisaties.

Om bovenstaande mogelijk te maken, stellen wij ons ten doel onze sportaccommodaties zo effectief en klantvriendelijk mogelijk te beheren. Wij zorgen voor goede, veilige, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties.

Wij hebben de ambitie dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport -en beweegstad is. Niet alleen qua naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken en hen motiveren te bewegen en te sporten. De komende jaren geven we uitvoering aan de volgende thema’s:    

  • Inclusiviteit: iedereen doet mee. Alle Nijmegenaren kunnen een leven lang bewegen en sporten.
  • Laagdrempelig en dichtbij: Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten.
  • Ondersteuning: wij ondersteunen verenigingen onder meer door onze inzet van buurtsportcoaches, sportsubsidies en het aanbieden van een specifieke cursussen.
  • Gezondheid: we behouden en verbeteren de gezondheid en het welzijn van inwoners door het bevorderen van sport en bewegen en faciliteren de beweging ‘Groen, gezond en in beweging’.
  • Profilering: sportevenementen dragen bij aan onze ambitie om sport en bewegen impulsen te geven, maken de stad aantrekkelijk voor haar bewoners en geven een economische impuls.


Bewust zetten we veel huidige, goed werkende  interventies en ondersteuningsmogelijkheden voort. Wij zien echter ook dat er groepen met beweeg- en sportarmoede zijn; voor deze groepen intensiveren wij onze inzet. We zetten de komende jaren in op succesvolle sport-en beweeginitiatieven voor groepen met beweegarmoede en gaan daarvoor nieuwe verbindingen (in de wijk) aan. We faciliteren dit met de inzet van buurtsportcoaches#. We werken samen met partners in de stad, sportverenigingen, organisatoren van sportevenementen, commerciële sportaanbieders, het onderwijs en gemeentelijke programma’s waar de energie en ambitie zit om een gezonde leefstijl voor onze inwoners mogelijk te maken.

Om inwoners plezier, voldoening en beleving uit sport en bewegen te laten halen, ondersteunen we dat inwoners op eigen niveau kunnen sporten. Dat varieert van talentvolle sporters tot mensen met een beperking. Wij faciliteren kinderen om kennis te maken met sport en bewegen in Nijmegen en staan open voor nieuwe sportinitiatieven.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Sportbeleid en activering
We werken in 2019 een nieuw kader uit voor de inzet van sportdocenten en buurtsportcoaches in het basisonderwijs. De huidige verdeling van BSC en sportdocenten over de Nijmeegse basisscholen is vele jaren geleden bepaald en is de laatste jaren nagenoeg ongewijzigd. We zien verschillende (demografische) ontwikkelingen in de stad, waardoor een heroriëntatie op de huidige inzet wenselijk is.

We willen met deze nieuwe inzet nog beter aansluiten bij bredere ontwikkelingen in de stad, zoals:

  • een goede structurele basis in een wijk neerzetten;
  • een rijke ontwikkelomgeving creëren;
  • een brede focus gebruiken, we richten onze inzet niet sec op de school, maar op de gehele wijk;
  • breed motorische ontwikkeling stimuleren, zowel op de basisschool als bij kinderdagverblijf en bij  buitenschoolse opvang;
  • het prikkelen, belonen en stimuleren van initiatieven door tijdelijke/flexibele inzet.

Wij zetten onze sportdocenten en buurtsportcoaches wijkgericht in op scholen en bij verenigingen om sporten en bewegen te stimuleren. Daarnaast leggen we verbindingen tussen sport en relevante organisaties die op andere maatschappelijke terreinen actief zijn, zoals met sociale wijk teams, en de in die wijk aanwezige zorginstellingen. In het kader van het gebiedsgericht werken ontwikkelen we per wijk  met onze partners een gedragen wijksport-en beweegplan.  

Wat goed gaat, zetten we voort. Wij continueren de campagne ‘Zwemles, een investering voor je leven!’. Met deze campagne en het Zwemfonds hebben we de afgelopen jaren de zwemvaardigheid van Nijmeegse kinderen in een kwetsbare doelgroep weten te verbeteren. Ook blijven we inzetten op Uniek Sporten om sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken en ondersteunen we verenigingen bij talentontwikkeling zodat alle inwoners op eigen niveau plezier, voldoening en beleving uit sport en bewegen kunnen halen.

Evenementen
Wij onderzoeken de mogelijkheden om een WK Halve Marathon in 2022 in Nijmegen te organiseren en ondersteunen  de Stichting Zevenheuvelenloop bij een een bidbook hiervoor. In 2020 wordt het Wereldkampioenschap Wielrennen voor Studenten in Nijmegen en omgeving gehouden, we onderzoeken de kansen om met dit evenement Nijmegen te profileren als (studenten)sportstad en fietsstad.

Samen met Diversiteit en Gay Sports Nijmegen onderzoeken of de Eurogames in 2022 naar Nijmegen gehaald kunnen worden. De Eurogames betreffen het grootste Europese sportevenement voor de LHBTI-gemeenschap en de bevordering van sport en diversiteit in Europa. Om te bepalen of het realistisch is om een dergelijk evenement in Nijmegen te organiseren en om te kijken of er onder verschillende geledingen – sportclubs, universitair sportcentrum, sponsors, instellingen, de gemeente/politiek – voldoende draagvlak is, wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en eventueel een bidbook opgesteld.

Sportaccommodaties
Wij werken in 2019 aan de toekomst van onze sportaccommodaties en stellen hiervoor een  Nota Binnensportaccommodaties op . Daarnaast presenteren wij , een Toekomstvisie voor de Nijmeegse zwembaden  en werken we de uitvoeringsagenda van de nota Buitensportaccommodaties verder uit. Voor Nijmegen Noord werken wij het concept van het Groene Lint# verder uit, werken wij aan de realisatie van een watersportcentrum in het Bastion en starten we met de bouw van een gymzaal in de Grote Boel en in de Stelt. We bereiden in 2019 de bouw van een sporthal in Hof van Holland voor, waar wedstrijden op nationaal niveau gespeeld kunnen worden. We kiezen ervoor om deze accommodaties niet alleen voor bewegingsonderwijs in te richten, maar om ze ook voor sportverenigingen en andere bevolkingsgroepen goed bruikbaar te maken. In samenwerking met de gebruikers van onze sportaccommodaties maken we deze rookvrij.
In het kader van  de uitvoering van de nota Buitensportaccommodaties richten we als eerste stap sportpark De Biezen opnieuw in en bereiden we een multifunctioneel sportveld voor in Nijmegen Noord om wat te doen aan de eenzijdigheid en beperkte capaciteit van de buitensport in Nijmegen Noord. Verder vervangen we de toplagen van 2 kunstgrasvelden en de sportvloer in de VOCASA-hal.
Met ingang van 1-1-2019 treed een wetswijziging in kracht waardoor de btw aftrek op het programma sport (exploitaties en investeringen) komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling vanuit het Rijk. Deze veranderingen heeft effect op de lasten en baten , maar geen effect op het saldo. Deze consequenties zullen we volgend jaar in de begroting verwerken.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 17

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %