Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Inleiding

Inleiding

Samen vooruit

Nijmegen is een prachtige plek om te wonen, werken en bezoeken. Daarom groeien we de komende jaren nog stevig door, staan er hijskranen in de stad, was 2018 opnieuw een topzomer voor toerisme in de regio Nijmegen en scoort de Waalstad hoog op lijstjes van aantrekkelijke steden. We zijn trots op alle Nijmegenaren, bedrijven en instellingen die hieraan bijdragen. Het is ook een mooie basis voor de start van een nieuwe bestuursperiode van ons college van B&W en de gemeenteraad.     

De pijlers waarop we als college verder willen én moeten bouwen in de komende vier jaar zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Nijmegen: samen vooruit’. In het akkoord hebben we vier grote opgaven benoemd: het moet duurzamer, Nijmegen is en blijft een sociale stad, onze economie wordt veerkrachtig en we bouwen aan een aantrekkelijke stad. De manier waarop we dat willen doen is ook helder. We gaan voor participatie en actief burgerschap. De gemeente voert het gesprek met inwoners, partners en de regio om te komen tot  slimmere en beter gedragen resultaten. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zo veel mogelijk meeprofiteert van de mogelijkheden die Nijmegen biedt en bereiden we de stad voor op de toekomst.

In deze eerste begroting 2019-2022 van de nieuwe coalitieperiode is die ambitie verwerkt. Er is bijvoorbeeld ruimte voor extra investeringen die nodig zijn om een voortvarende start te maken met de zeer noodzakelijke energietransitie in de wijken. Waarbij we oog hebben voor zorgen, maar ook voor mogelijkheden om wijken te versterken. Op het gebied van zorg en welzijn staan we nog steeds voor grote financiële uitdagingen omdat de vraag harder groeit dan de beschikbare middelen. Dat betekent dat we extra inzetten op slimme maatregelen die kwaliteit borgen én zorgen dat het betaalbaar blijft. Daarbij staat altijd voorop dat we er alles aan doen om onze inwoners mee te laten doen in de Nijmeegse samenleving. Het versterken van onze economische veerkracht als stad en regio kan daar een belangrijke rol in spelen. Groei van kansrijke sectoren en bedrijven zorgt voor innovatie, banen en vergroot onze aantrekkelijkheid als stad. We zetten daarom in op slimme samenwerking met partners en de regio, goede dienstverlening aan bedrijven en minder lasten. Zo verlagen we onder meer de OZB voor bedrijven. Een aantrekkelijke stad vraagt ook om een levendige en leefbare binnenstad en gevarieerde wijken. We maken dus haast met het bouwen van extra huurwoningen, innovatieve woonconcepten en voldoende woningen voor starters en studenten. Door het ontwikkelen van bijvoorbeeld het Valkhofkwartier en het stationsgebied voegen we waardevolle plekken toe aan de stad. Met het vergroenen van woonstraten en de aanpak van achterstallig onderhoud maken we ook de directe leefomgeving van Nijmegenaren beter.

Om onze doelstellingen waar te maken, doen we de komende jaren voor 51 miljoen euro nieuwe investeringen in de stad. In 2019 gebruiken we dat geld uiteraard om te doen wat simpelweg nodig is als het gaat om goed onderwijs, wijkvoorzieningen, veilige wegen of de aanpak van overlast en criminaliteit. Maar we trekken ook geld uit voor een aantal bijzondere momenten of projecten die iets extra’s bijdragen aan onze stad en regio. Zo werken we aan de toekomst van Nijmegen door met inwoners en onder meer woningcorporaties voortvarend aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van Dukenburg, Hengstdal, Hatert, Bottendaal en het stationsgebied.
Om de veerkracht van onze economie te vergroten, gaat 3 ton naar de revitalisering van de binnenstad en is 2 miljoen beschikbaar voor de clusters Health & High Tech, bijvoorbeeld om het internationaal innovatiecentrum voor chiptechnologie (CITC) mogelijk te maken in Nijmegen. Een bevestiging en versterking van het feit dat stad en regio tot de absolute wereldtop behoren als het gaat om chip- en semiconductortechnologie. De langverwachte aanpak van onze drukste stations wordt nu echt concreet. Kantoorkolos Metterswane bij CS verdwijnt en in en rond het station starten we met de voorbereiding van de westelijke entree. Ook op station Heyendaal zien we de eerste verbeteringen. Maar we vieren bijvoorbeeld ook op grootse wijze 75 jaar Operatie Market Garden, zo doen we recht aan de rijke historie van onze regio en aan het belang van vrijheid en vrede.

Die investeringen doen we uiteraard op een verantwoorde manier. Deze begrotingsperiode start met een sluitend saldo en de verwachting is dat dit oploopt naar € 1,2 miljoen in 2022. We blijven voldoende reserves opbouwen om risico’s op een verantwoorde manier af te dekken.

Onze plannen zijn ambitieus en realistisch. Het college presenteert een solide, meerjarige begroting aan de gemeenteraad. Op dat stevige fundament gaan wij samen vooruit met de raad en de stad voor een duurzaam, sociaal, veerkrachtig en aantrekkelijk Nijmegen.