Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Balans

Balans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront). Dit geeft het volgende beeld.

bedragen * € 1 miljoen


ult ' 17

begr.
ult ' 18


ult ' 19


ult ' 20


ult ' 21


ult ' 22

Activa

Investeringen (vaste activa)

391

421

447

475

466

450

Leningen (financiële vaste activa)

67

59

50

42

33

23

Overige vaste activa

28

28

27

27

27

26

Grondexploitaties (voorraden)

363

328

285

258

226

192

Overige voorraden

10

10

9

9

9

9

Kortlopende vorderingen

82

82

82

82

82

82

Liquide middelen

1

1

1

1

1

1

Overlopende activa

11

11

11

11

11

11

Totaal activa

955

940

914

905

855

795

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

72

69

59

64

70

77

- bestemmingsreserves

18

13

12

10

10

10

Voorzieningen

19

19

20

20

20

20

Schulden (langlopend en kortlopend)

807

800

784

772

716

649

Overlopende passiva

39

39

39

39

39

39

Totaal passiva

955

940

914

905

855

795

Als we de balans nader bekijken dan zien we dat de schuldpositie met ongeveer € 177 miljoen daalt in de periode 2017 - 2022. Dit is een afname van ruim 20%. De hoofdreden hiervan is dat de voorraad grondexploitaties met € 160 miljoen (45%) afneemt. Dit komt door verwachte grondverkopen in de komende jaren.
Deze veranderingen hebben een positief effect op de financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

EMU-saldo

Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op kasbasis, terwijl wij het baten- en lastenstelsel hanteren. Het toerekenen van geldstromen aan boekjaren verschilt hierbij. Zo nemen wij de kosten van investeringen niet in één keer, maar smeren wij deze uit over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid, meer uitgeven dan dat er binnenkomt, consequenties heeft vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit EMU-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.

In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend). Immers, hier zitten de geldmutaties.

EMU-saldo vanuit mutatie financiële activa en passiva

bedragen * € 1 miljoen


ult ' 17

begr.
ult ' 18


ult ' 19


ult ' 20


ult ' 21


ult ' 22

1. Financiële vaste activa

-8

-8

-9

-9

-9

-9

2. Financiële vlottende activa

24

0

0

0

0

0

3. Financiële passiva

-14

-7

-16

-11

-56

-33

EMU-saldo

2

-14

-25

-20

-65

-43

Totale lasten programma's

815

815

811

774

761

756

EMU-saldo als % van de lasten

0%

-2%

-3%

-3%

-9%

-6%

Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren overwegend negatief. Dit betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgegeven wordt. Reden hiervan is dat we verwachten dat de grondexploitaties nu een positieve kasstroom gaan opleveren. Deze positieve kasstroom zorgt ervoor dat we minder extern hoeven te lenen: de schuldpositie daalt.

Per saldo betekent dit dat we er van uitgaan dat de gemeente Nijmegen bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo.