Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Ons College staat voor een aantrekkelijke stad die er goed voorstaat. De potentie van de stad gaan we de komende vier jaar optimaal benutten. We groeien gezond verder, zowel in inwoneraantal als in werkgelegenheid. We blijven een sociale stad. We blijven aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers en investeren daarom in alle wijken. We vinden het vanzelfsprekend dat we een enorme duurzaamheidsslag maken. We investeren in een gezonde groei van onze stad en zorgen dat alle Nijmegenaren mee kunnen ontwikkelen. Deze ambities stellen hoge eisen aan de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie: een organisatie die flexibel, effectief, efficiënt, toegankelijk en aanspreekbaar functioneert. Daarvoor hebben we kwalitatief hoogwaardige medewerkers nodig. We bouwen en onderhouden de stad met behulp van onze medewerkers. Zij vormen het kapitaal van onze organisatie. We blijven kritisch op de omvang van onze organisatie, zijn kostenbewust en treden slagvaardig op. We zoeken synergie door een goede samenwerking met onze partners.