Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

We willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van onze inwoners zodat zo veel mogelijk mensen volwaardig meedoen in de Nijmeegse samenleving. Of ze wel of geen baan hebben, of ze te maken hebben met schulden of dat ze leven in armoede: iedereen moet kunnen meedoen.

Werken en naar school gaan zijn de belangrijkste manieren om maatschappelijk te participeren en om uit de armoede te komen of te blijven. We zullen er daarom ook de komende jaren weer alles aan doen om dit mogelijk te maken. Werken en leren kan op verschillende manieren, afhankelijk van de individuele situatie van de betreffende persoon. We vinden het belangrijk dat onze resultaten duurzaam zijn en dat we op alle mogelijke manieren activering stimuleren. We nemen er geen genoegen mee dat bijna 8.000 Nijmegenaren afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, dat ongeveer 4.000 kinderen in Nijmegen opgroeien in armoede en dat duizenden Nijmegenaren (problematische) schulden hebben. We willen een activerend, duurzaam en sociaal armoedebeleid en een proactief, laagdrempelig en effectief schuldenbeleid. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een economisch veerkrachtige en sociale stad.  

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Het komende jaar is ons doel om meer mensen aan het werk te krijgen. We willen dat minder mensen in Nijmegen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en stellen onszelf ten doel dat de bijstand zich in Nijmegen minimaal vergelijkbaar ontwikkelt als in andere gemeenten in Nederland. We willen daarnaast dat meer mensen waarvoor regulier werk (nog) niet haalbaar is maatschappelijk actief zijn, bijvoorbeeld door scholing, dagbesteding of vrijwilligerswerk. Voor de Sociale Werkvoorziening is het doel om zoveel mogelijk SW-ers een passende werkplek te bieden en daarnaast is het ons doel om het ziekteverzuim nog verder te laten dalen. Ten slotte willen we dat onze dienstverlening toegankelijker is, dat er meer maatwerk wordt geleverd in de wijken en dat we zodoende armoede- en schuldensituaties voorkomen of vroegtijdig signaleren en effectief oppakken.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 183

22,5 %

Baten

€ 105

12,9 %