Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

De aanwezigheid van cultuur en erfgoed draagt wezenlijk bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons culturele klimaat. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van onze stad vergroot de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Onze sterke cultuurhistorische identiteit en culturele voorzieningen maken van Nijmegen een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

We zorgen goed voor ons erfgoed en zetten, waar mogelijk, cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en maken we het verleden tastbaar en beleefbaar. Investeren in erfgoed loont. Die investeringen stralen af op bewoners, bezoekers en ondernemers. Het leidt tot extra investeringen van derden, tot stabiele of hogere vastgoedprijzen, meer toeristen en dus meer toeristische uitgaven.

Naast een belangrijke sociaaleconomische locatiefactor leveren cultuur en erfgoed een positieve bijdrage aan de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Meer dan in het verleden leidt deze betrokkenheid ertoe dat burgers zelf initiatieven ontplooien. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren. Met onze inzet op een goede culturele infrastructuur zorgen we voor een cultureel klimaat in de stad dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers en uitnodigend is voor ondernemers. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief, maar we bereiken nog niet iedereen. We streven ernaar om alle bewoners in de stad actief te betrekken bij culturele activiteiten. Met behulp van cultuureducatie willen we jongeren enthousiast maken voor cultuur en erfgoed. Ook is diversiteit van zowel de programmering als het publiek een belangrijke opgave.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

Nieuwe cultuurvisie
Nijmegen is een aantrekkelijke stad. Kunst en cultuur levert hier een belangrijke bijdrage aan. De komende jaren investeren we daarom fors in cultuur. De huidige cultuurvisie loopt in 2019 af en deze willen we samen met de stad, culturele ondernemers, kunstenaars instellingen en andere belangstellenden herzien. We geven ruimte aan experimenten en vernieuwing en zetten in op  verbreding , toegankelijkheid en verdere professionalisering van het culturele veld. Een deel van de extra middelen is bedoeld om de Schouwburg en de Vereeniging extra te ondersteunen, zodat ze een vernieuwend programma kunnen ontwikkelen waarmee ze aansluit bij verschillende doelgroepen uit de samenleving.

Valkhofkwartier
We zien het Valkhofkwartier, het gebied tussen Burchtstraat en Trajanusplein en van Kelfkensbos tot aan de Waalkade, als dé locatie van waaruit bezoekers en toeristen kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis en cultuur(historie) van Nijmegen.  

We brengen culturele en cultuurhistorische waarden samen, zoals in Museum het Valkhof, de Bastei en het Informatiecentrum WOII, om zodoende de identiteit van de plek verder te versterken. Onze monumenten in het Valkhofkwartier waaronder de Valkhofmuren gaan we restaureren.

Behoud en ontwikkeling van erfgoed
We werken aan behoud en ontwikkeling van ons erfgoed. Bijvoorbeeld door het adviseren van eigenaren en ontwikkelaars en door creatief mee te denken over manieren waarop cultuurhistorie in hun plannen kan worden ingepast en zo bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. We bereiden de aanwijzing van de Limeslocaties tot UNESCO werelderfgoed voor. Erfgoed is één van de uitgangspunten bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen. Hiervoor voeren we cultuurhistorische en archeologische gebiedsanalyses uit. Om voorbereid te zijn op de Omgevingswet zijn we in 2018 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een archeologische en cultuurhistorische waardenkaart. In 2019 gaan we hier me verder en verwachten we een groot deel van de kaarten te kunnen afronden. Waar nodig voeren we archeologisch onderzoek uit en betrekken daar het publiek zoveel mogelijk bij. In het kader van de motie Hillen doen we dat ook bij bouwactiviteiten in archeologisch waardevol gebied (waarde 3) waarvoor op grond van de Wabo of het bestemmingsplan geen omgevingsvergunning noodzakelijk is. Wij willen dat onze historische archieven en collecties door een breed publiek zoveel mogelijk gebruikt worden. Wij stellen onze bronnen daarvoor beschikbaar in onze studiezaal en via onze website. Daarnaast gaan wij zoveel mogelijk informatie als open data aanbieden. Om te garanderen dat ook digitale informatie duurzaam kan worden bewaard en ook in de toekomst geraadpleegd kan worden gaan wij een digitaal archiefdepot (e-depot) in gebruik nemen.

Verleden Verbeeld
We vinden het belangrijk om bewoners bij ons erfgoed te betrekken en draagvlak te creëren voor instandhouding van ons erfgoed. Ook maken we ons erfgoed beleefbaar in een aantrekkelijke stad voor haar bezoekers. Voor komende jaren gaan we dit doen aan de hand van een aantal belangrijke onderwerpen, zoals 75 jaar Market Garden en de Romeinse Limes in het kader van de aanstaande Unesco-aanwijzing. Deze onderwerpen vallen binnen het thema Nijmegen verdedigingsstad.

In 2019 zal het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis steeds meer de verbinding en samenwerking opzoeken met andere partijen om elkaar te versterken in programmering, vindbaarheid en naamsbekendheid. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis beoogt door deze samenwerking ook een grotere doelgroep aan te trekken.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 28

3,5 %

Baten

€ 4

0,5 %