Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken?

Voor de lange termijn is de doelstelling om een aantrekkelijke stad te blijven. Aantrekkelijk om te wonen, te werken, te studeren, te investeren, te recreëren, te bezoeken en zich te vestigen.  Een aantrekkelijke stad is ook een duurzame, sociale en een economisch veerkrachtige stad. Deze vier speerpunten uit het Coalitieakkoord zijn leidraad. We streven naar een goed samengaan van kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid, haalbaarheid, cultuurhistorie en toegankelijkheid.

Nijmegen blijft de komende jaren groeien. Wij groeien in inwoneraantal sneller dan vergelijkbare steden, de provincie en Nederland. Dit biedt kansen en uitdagingen. We hebben een forse woningbouwopgave van ca. 1200 woningen per jaar, voornamelijk te realiseren in de Waalsprong en het Waalfront. Meer huurwoningen in het sociale en middeldure segment zijn daarbij nodig om huishoudens uit alle inkomensgroepen goed te kunnen bedienen. In deze segmenten willen we resp. 400 en 500 woningen extra toevoegen, gedeeltelijk in nieuwe projecten.

Een aantrekkelijke stad blijven betekent ook aandacht voor de bestaande stad. We richten ons op een  levendige en leefbare binnenstad, een goed (maatschappelijk) voorzieningenniveau, een bloeiende culturele sector  en op vitale, gezonde, duurzame, gevarieerde en gemengde wijken. In deze bestuursperiode willen we op dat gebied het volgende bereiken:

  • We maken in deze bestuursperiode ieder jaar 2 wijken aardgasvrij.
  • We knappen het Valkhofkwartier op en richten het opnieuw in.
  • We maken plannen voor de transformatie van het Stationsgebied  
  • We maken een toekomstplan voor Dukenburg en voeren dat uit, met als doel Dukenburg vitaal en toekomstbestendig te houden.
  • een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben, door middel van de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Waalfront, Valkhofkwartier,  transformatie Stationsgebied. Gebiedsontwikkelingen die van groot belang zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.

De invoering van de Omgevingswet per 2021 benutten we om ruimtelijke ontwikkeling goed te verbinden met sociale en economische ontwikkeling.

Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities en draagt ook bij aan een aantrekkelijke stad. We streven ernaar om de voorzieningen aan te bieden die de stad nodig heeft, nu en in de toekomst. Deze zijn veilig, toegankelijk, duurzaam, goed gespreid over de stad en sluiten aan bij de behoeften van zo veel mogelijk gebruikers.

Wat willen we het komend jaar bereiken?

In 2019 lanceren wij een Omgevingsvisie 1.0. Dit wordt het integrale kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de komende periode. We verbinden sectoraal beleid op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, groen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid tot een samenhangende visie op de stedelijke ontwikkeling van de onze stad, die ook bijdraagt aan de realisatie van sociale en economische doelen. Dat doen we in samenspraak met de stad. Deze visie krijgt de vorm van een online platform dat op elk gewenst moment  kan worden geactualiseerd.

De pilots in het kader van de Omgevingswet: het Omgevingsplan Dukenburg, de gebiedsvisie TPN West en het Omgevingsplan campus Heijendaal, ronden we in 2019 af en we bekijken welke lessen we ervan kunnen leren. We maken voor Dukenburg niet alleen een omgevingsplan, maar werken ook projectmatig aan toekomstplannen voor Dukenburg. Dat doen we samen met bewoners en organisaties die actief zijn in dit stadsdeel.

We zetten de volgende stappen in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, onder meer voor de invoering van het digitaal stelsel, juridische expertise en het ontwikkelen van medewerkers.

We werken in 2019 verder aan de ontwikkeling van het Waalfront en de Waalsprong. Zo is in Hof van Holland  in 2018 de Europese aanbesteding voor het winkelhart (12.000 m2 winkels en 450 woningen) afgerond en is de verdere planuitwerking gestart. De bouwrijpmaakwerkzaamheden zijn gestart en in 2019 zullen de  bouwwerkzaamheden zichtbaar  zijn. De eerste winkels zullen naar verwachting medio 2021 open gaan. In Woenderskamp lopen ook de bouwrijpmaakwerkzaamheden en gaan eerdaags de eerste woningen in verkoop.  In de Vossenpels zal , na vaststelling van het ambitiedocument, verder worden gewerkt aan o.a. bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en andere deelplannen.  Zo ook in de Stelt-Zuid en Broodkorf. In de Landschapszone willen we drijvende woningen realiseren in de Lentse en Oosterhoutseplas en kavels uitgeven naast de locatie Cinemec. De ontwikkeling van het Bastion tot watersportcentrum wordt voortgezet. Ook wordt een visie gemaakt op het gebied Grift/Knoop 38. In Hof van Holland en de Vossenpels verwerken we een deel van onze stedelijke ambities op extra sociale en middeldure huur in de plannen.

In Waalfront zijn ultimo 2015 de eerste woningen van Batavia opgeleverd. De animo voor de woningen was enorm groot. Ook fase 2 in 2016 vond gretig aftrek. De komende jaren zal dit plandeel met de ontwikkeling van de laatste twee fasen  en de ontwikkeling/realisatie van park  fort Krayenhoff worden  afgerond. De bouw van de Handelskade, terrein De Gelderlander (ca. 540 woningen en 2.800 m2 commerciële voorzieningen) is afgerond en opgeleverd ook heeft Dagblad de Gelderlander hier haar oude stek weer ingenomen.  De plannen voor de onderdelen (werknamen Dijk-en Waalkwartier) zullen eind 2018 worden afgerond.

Voor het Valkhofkwartier is een integrale gebiedsvisie opgesteld. Hierin gaan we in op de ruimtelijke kwaliteit, het erfgoed, infocentrum WOII en ook het museum. Het formuleert de ambitie met dit gebied in meerjarig perspectief en de uitwerking daarvan in projecten voor de komende jaren. De gebiedsvisie zal in de tweede helft van 2018 aan de raad worden aangeboden.

Nieuw is het opstellen van de integrale gebiedsvisie voor de Ringstraten en in het bijzonder de Tweede Walstraat/Vlaamsegas/Molenpoortpassage/Marienburgplein. Deze gebiedsvisie schetst het gewenste perspectief om de verloederde situatie in dit gebied te transformeren naar een nieuw vitaal en leefbaar programma. Deze gebiedsvisie wordt in het najaar aan de raad aangeboden.
In het stationsgebied werken we in 2019 verder aan de ontwikkeling van de westzijde op de locatie voormalige UWV aan de Koninginnelaan. Voorts zal gestart worden met het opstellen van het bestemmingsplan voor de locatie Metterswane. Tenslotte werken we verder aan het voorkeursbesluit voor het project PHS Nijmegen (perrons en sporen) en ook de ontwikkelingen van de stationshal en stationsplein.

Daarnaast werken we aan diverse kleinere binnenstedelijke herontwikkelingen.
Jaarlijks rapporteren wij in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Hierin signaleren wij ook de ontwikkeling binnen de deelnemingen en het benodigd weerstandsvermogen voor de projecten.

In 2019 starten we formeel met het project Nijmegen aardgasvrij en geven we uitvoering aan de warmtevisie. We zullen in de komende coalitieperiode in 8 wijken starten met het gebiedsgericht aanpakken van de warmtetransitie (ieder jaar starten we in 2 wijken). In Bottendaal en Hengstdal werken  we met bewoners aan de warmteplannen voor hun wijk. gemaakt .
Voor het stadsdeel Dukenburg ( Zwaneveld en Meijhorst) verbreden we onze scope en kiezen voor een aanpak ‘stadsvernieuwing 2.0.’ Als partner van de pilot Omgevingsvisie Dukenburg zullen we hier de verduurzaming van de woningen benutten om  ook aan de slag te gaan met verbeteringen voor de openbare ruimte, leefbaarheid, en sociale-en economische problematiek.  Voor de uitvoering van de warmtetransitie is bij het ministerie van BZK een subsidie aangevraagd als pilotwijk. De woningcorporaties zijn een belangrijke partner bij deze nieuwe vorm van stadsvernieuwing.

We maken nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen. Als beheerders van ruim 30.000 woningen met de wettelijke taak om sociale huisvesting te leveren zijn zij belangrijke partners. We willen afspraken maken over de omvang van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. Onze insteek is daarbij om meer accent op  de gezamenlijkheid te leggen en minder op de individuele afspraken. We willen afspraken maken voor deze hele bestuursperiode, op basis van een samenwerkingsagenda met alle corporaties en HBV’s. Jaarlijks monitoren we de resultaten en actualiseren afspraken waar nodig.     

Per 1 januari 2020 kan de nieuwe Huisvestingsverordening voor de woonruimteverdeling in de sociale huursector in werking treden. Dat is nodig omdat de huidige verordening eind 2019 van rechtswege vervalt. We zetten daarbij in op het continueren van een regionale systematiek in de woonruimteverdeling met een onafhankelijke regionale urgentiecommissie.  

Ook in 2019 is de ODRN onze opdrachtnemer voor de uitvoering van de vergunningverlening en  handhaving op het gebied van bouwen en wonen en milieu. We staan voor goede dienstverlening op gebied van vergunningverlening en handhaving. Ook de ODRN bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Een belangrijk aandachtspunt in 2019 is de uitvoering van het kamerverhuurbeleid.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 121

14,9 %

Baten

€ 115

14,1 %