Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Algemene dekkingsmiddelen

Taakmutaties

Beleid taakmutaties

Ons beleid ten aanzien van taakmutaties, IU’s en DU’s houdt in dat wij als gemeente niet één op één het Rijk willen volgen bij de bestemming van de gelden. Wij maken een eigen afweging die zoveel mogelijk integraal is, die past binnen het gemeentebrede beleid en die zo goed mogelijk aansluit bij de lopende begroting. Deze integrale afweging houdt in dat ook andere aspecten bij de afweging worden betrokken, zoals de inzet van de rijksgelden voor de invulling van bezuinigingen, voor het opvangen van eventuele tekorten of voor budgetwensen binnen andere beleidsterreinen.  
Het uitgangspunt is dat als er geen harde afspraken bestaan met derden, regiogemeenten of het Rijk we integraal afwegen. Om dit te bepalen toetsen we de uitkering aan  vier criteria. Hierbij geldt  dat 'aan hoe meer criteria er voldaan wordt, hoe bezwaarlijker de integrale afweging is voor een bepaald beleidsterrein'.  Deze vier criteria zijn:

  1. Bijdrage is één op één gekoppeld aan de uitvoering van (een) bestaande taak/beleid
  2. Bijdrage is bestemd voor regionale functie
  3. Bijdrage is bestemd voor een open einde regeling
  4. Voor de inzet van deze bijdrage zijn afspraken met derden gemaakt

Twee keer per jaar verschijnt er een circulaire van het Rijk over het gemeentefonds; in mei en in september (in december verschijnt er een beperkte circulaire). Op die momenten brengen we de budgetten die we ontvangen voor taakmutaties, DU’s en IU’s in beeld. In onderstaande tabel doen wij een voorstel waarin is aangegeven welke middelen beschikbaar komen voor integrale afweging.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

2019

2020

2021

2022

in €

27.204

27.204

27.204

27.204

De Rijksuitkering is in de meicirculaire 2018 aangepast door een actualisatie van de maatstaven. De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio. Wij stellen voor deze aanpassing over te hevelen naar het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (taakveld Geëscaleerde zorg 18+).

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

2019

2020

2021

2022

in €

-281.000

-294.000

-304.000

-146.000

Wij stellen voor deze negatieve middelen over te hevelen naar programma Onderwijs.

Beëindiging betalingen derden

Beëindiging betalingen derden

2019

2020

2021

2022

in €

232.000

238.000

242.000

242.000

Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden (meicirculaire 2017), worden bestaande reserveringen binnen de begroting van het gemeentefonds met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. De middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Het betreft bijvoorbeeld reserveringen voor de VNG, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), het A+O fonds en de Waarderingskamer.  Wij stellen voor deze negatieve middelen over te hevelen aan programma Bestuur en Management.

Armoedebestrijding kinderen

Armoedebestrijding kinderen

2019

2020

2021

2022

in €

33.463

33.463

33.463

33.463

Vanaf 2017 heeft het kabinet structureel geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. Dit
bedrag wordt jaarlijks bij de Meicirculaire opnieuw verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Bij de Zomernota 2017 is besloten om geen nieuw beleid te ontwikkelen van het beschikbare geld (€ 932.000) en hiermee het tekort te dekken binnen het programma Inkomen en
Armoedebestrijding. In de Meicirculaire 2018 is er € 33.463 extra voor ditzelfde doel toegekend vanaf 2019. Deze middelen willen we wel graag inzetten voor de armoedebestrijding onder kinderen, vanwege de toename van het aantal verstrekkingen door Stichting Leergeld. We ontvangen immers een hogere subsidieaanvraag van Stichting Leergeld, omdat het gebruik van de Leergeldregelingen toeneemt als gevolg van een grote bekendheid van de regeling en een relatief groot aantal kinderen dat in Nijmegen leeft in armoede.

IU WMO

WMO

2019

2020

2021

2022

in €

332.170

332.170

332.170

332.170

In de meicirculaire 2018 is de integratie uitkering Wmo 2015 aangepast. In deze circulaire is de Integratie uitkering verhoogd als gevolg van de loon-en prijsbijstelling 2018 met 2,7%. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (taakveld Maatwerkdienstverlening 18+).

Vrouwenopvang

vrouwenopvang

2019

2020

2021

2022

in €

14.305

14.473

14.946

14.946

De Rijksuitkering is in de meicirculaire 2018 aangepast door een actualisatie van de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel. De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio. Wij stellen voor deze aanpassing over te hevelen naar het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.

Integratie-uitkering sociaal domein

IU sociaal domein (in € )

2019

2020

2021

2022

Jeugd

1.207.101

1.207.101

1.207.101

1.207.101

WMO / Beschermd wonen

1.528.082

1.578.082

1.578.049

1.577.028

WMO / Alle taken gemeenten

610.879

610.879

610.879

610.879

Participatie

970.116

649.285

865.744

680.822

Jeugd
In de meicirculaire 2018 is de integratie uitkering Jeugdhulp aangepast. In deze circulaire is de uitkering met 2,8% verhoogd als gevolg van de loon-en prijsbijstelling 2018. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Met ingang van 2019 komt de integratie uitkering Jeugdhulp te vervallen met uitzondering van voogdij/18+.

IU sociaal domein/WMO (beschermd wonen)
In de meicirculaire 2018 is de integratie uitkering Wmo beschermd wonen aangepast. In deze circulaire is de uitkering met 2,8% verhoogd als gevolg van de loon-en prijsbijstelling 2018. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (taakveld geëscaleerde zorg 18+).

IU Wmo 2015
In de meicirculaire 2018 is de integratie uitkering Wmo 2015 aangepast. In deze circulaire is de uitkering met 2,69% verhoogd als gevolg van de loon-en prijsbijstelling 2018. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (taakveld maatwerkdienstverlening 18+).

Participatie
Op het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei jl. is besloten om de niet integreerbare
onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein Participatie met ingang van
2019 bekend te laten staan als de integratie-uitkering Participatie. Hierbij is de verwachting dat de
onderdelen Wajong en het onderdeel regulier werk van begeleid werken (voorheen Wsw) in 2020
tegelijkertijd met de integratie-uitkering Voogdij/18+ overgaan naar de algemene uitkering.
De onderdelen Wsw en voorheen Wsw/Beschut werk (onderdeel van begeleid werken) kunnen niet
geïntegreerd worden met de algemene uitkering. Deze onderdelen zullen op het moment dat de
Participatieonderdelen voorheen Wajong en voorheen Wsw (regulier werk) worden overgeheveld
naar de algemene uitkering worden omgezet in een decentralisatie-uitkering.
In de meicirculaire 2018 is de integratie uitkering Sociaal domen participatie aangepast.
Wij stellen voor om de loon- en prijsbijstelling vanuit 2018 toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen.

Schulden en Armoede

Schulden en Armoede

2019

2020

2021

2022

in €

298.937

298.937

In de Meicirculaire 2018 heeft het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking gesteld voor het voorkomen en
effectief aanpakken van schulden bij gezinnen. Deze middelen dienen te worden ingezet “ter versterking van het
gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid, zodat de gemeente een impuls kan geven aan de verbetering van de
toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid”. De middelen zijn vanaf 2018 toegekend (2018 € 363.163, 2019 € 298.937 en 2020 €298.937). We experimenteren momenteel op drie plekken met een financiële expert in de wijk en daarnaast zetten we
momenteel onder andere in op de verbetering van de samenwerking tussen de ketenpartners en meer grip op de
toegang tot bewindvoering. Beide ambities willen we in 2019 oppakken en beide ambities zijn wel in het coalitieakkoord benoemd, maar er zijn geen middelen aan toebedeeld. We willen schuldhulpverlening in 2019 in alle wijken positioneren, dicht tegen Stip en sociaal wijkteam, zodat we gezinnen met schulden vroegtijdig, nabij en effectief ondersteunen. Daarnaast willen we in 2019 onderzoeken of en hoe we bewindvoering in eigen beheer kunnen uitvoeren en hier ook al in 2019 gevolg aan geven. We verzoeken daarom de beschikbare gelden aan het programma Werk & Inkomen toe te kennen en met één jaar op te schuiven, dus 2019 € 363.163, 2020 € 298.937 en 2021 € 298.937.