Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat gaan we volgend jaar doen?

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

 • Het leerlingenvervoer blijven we de komende periode met het bestaande contract uitvoeren samen met de gemeenten Wijchen en Beuningen. Ook de inzet van MEE-reizen bij in het zelfstandig leren reizen door leerlingen die hier aan toe zijn wordt gecontinueerd. We starten met het onderzoek hoe we het leerlingenvervoer na afloop van deze contractperiode vanaf schooljaar 2020-2021 duurzaam gaan organiseren.
 • Nieuwe stelsel voor kwaliteit en toegang tot de peuteropvang VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
  Het nieuwe stelsel Peuteropvang VVE 2018 is op 1 augustus 2018 in werking getreden. De kinderopvang en de peuteropvang vallen nu onder eenzelfde regeling en iedere opvangorganisatie kan VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aanbieden als de organisatie aan de kwaliteitscriteria voldoet. Een voorbeeld hiervan is het opleidingsniveau van de medewerkers. Wij verwachten dat in 2019 meer kinderopvangorganisaties VVE aanbieden, waardoor de spreiding van het VVE-aanbod verbetert.
  Het kabinet heeft in het regeerakkoord € 170 miljoen extra uitgetrokken voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en er is een nieuwe verdeelsystematiek ingevoerd. Voor Nijmegen betekent het dat budget voor de komende jaren op peil blijft. Van deze middelen moet de gemeente de komende jaren wel investeren in de voorschoolse educatie en het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. De kwaliteitseisen van de VVE  waren in Nijmegen reeds op orde, maar we moeten nu beleid ontwikkelen voor de uitbreiding van het aantal VVE-uren per week van 10 naar 16 uur. Dat nemen we op in het nieuw te ontwikkelen beleidsplan VVE.
  2019 is het eerste jaar waarin we op basis van de informatie uit de Peutermonitor (invoering  augustus 2018) beleid kunnen bijsturen of nieuw beleid kunnen ontwikkelen. In het voorjaar 2019 ontwikkelen we nieuw beleid voor de vroegschoolse educatie in het kader van het nieuwe plan voor het onderwijsachterstandenbeleid.
 • We sluiten aan bij het project van Zorg & Welzijn, waarin door middel van een gebiedsgerichte aanpak in een aantal wijken een kosten-baten analyse wordt uitgevoerd - zowel op inhoud als budgettair. Zo werken we toe naar een nieuw afwegingskader basisondersteuning/preventie jeugd en gezin met als kern: versterken van het normale leven. Vanuit onderwijsbeleid onderzoek wij op welke wijze middelen gerichter en effectiever kunnen worden ingezet ter ondersteuning van deze aanpak.
 • We stellen een taalcoördinator aan, die tot taak heeft de regionale infrastructuur voor laaggeletterdheid en volwasseneneducatie beter vorm te geven.  Voor laaggeletterde volwassenen willen wij vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten. Hiervoor richten we een regionale infrastructuur in, waarin de eind 2018 aan te stellen Taalcoördinator een belangrijke rol vervult.
 • We betrekken het domein Jeugd in het bestuurlijk overleg VSV (voortijdig schoolverlaten), zodat jeugdhulpverlening en het voorkomen van VSV meer op elkaar aangesloten raken. We evalueren onze outreachende benadering van oud VSV-ers, die we in oktober 2017 gestart zijn. In het najaar 2019 starten we met onze samenwerkingspartners het proces om te komen tot een nieuw regionaal programma voor de periode 2020-2024.Daarnaast bieden we financiële ondersteuning aan Stichting School’s Cool, het Coachproject, aan Kamers met Kansen, de inzet van de jeugdarts op het ROC en de ondersteuning van de Zorg Advies Teams in het MBO.

Onderwijshuisvesting

 • Voor het realiseren van de kwaliteitsimpuls voor het voortgezet speciaal onderwijs op de locatie van Kristallis aan de Hatertseweg 400 wordt in 2019 een doordecentralisatie-overeenkomst met Kristallis over nieuwbouw op de Hatertseweg 400 afgesloten. Dit voornemen is opgenomen in de intentieovereenkomst met Kristallis, die in de 2e helft van 2018 ter besluitvorming aan de Raad is voorgelegd.
 • We werken aan (de voorbereiding van) de nieuwbouw van diverse scholen in Nijmegen Noord. Concreet gaat het hierbij om realisatie van basisschool De Uitdaging met een gymzaal in Grote Boel. Met het schoolbestuur is een overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting afgesloten. De school wordt naar verwachting opgeleverd in mei 2019.  Met het bevoegd gezag van de VMBO-locatie van het Citadel College hebben we eveneens een overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting afgesloten. Naar verwachting zal met de nieuwbouw worden gestart in 2019. Oplevering van deze nieuwbouw is eind 2020 voorzien. Daarnaast  werken we aan de voorbereiding van basisscholen in de wijken De Stelt en Woenderskamp. We streven naar doordecentralisatie-overeenkomsten voor deze locaties in 2019.
 • In de bestaande stad zal naar verwachting in 2019 de nieuwbouw van basisschool Het Octaaf in Neerbosch-Oost gereed komen.
 • In aansluiting op een onderzoek naar de gevolgen van het dalend aantal leerlingen in de stadsdelen ten zuiden van de Waal zoeken wij met schoolbesturen naar passende oplossingen voor deze ontwikkelingen. Concreet worden in dit kader plannen voorbereid voor  de samenvoeging van twee VMBO-locaties en de Jorismavo aan de Goffertweg en de samenvoeging van twee scholen voor basisonderwijs in de bestaande stad.

Met wie werken we samen en welke taken worden door verbonden partijen gedaan?

Binnen het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, kinderopvangaanbieders, samenwerkingsverbanden, zorg-, welzijn- en gezondheidsinstellingen en ouders aan goede opvang- en onderwijsvoorzieningen in de stad.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 33

4,0 %

Baten

€ 7

0,9 %