Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Sport

Veranderingen in de begroting

Overzicht veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

Minder sportgebruik Montessori College

-25

-25

-25

-25

Watersportcentrum Bastion

-20

-20

-20

-20

Exploitatielasten Sporthal+

0

0

0

-200

Totaal

-45

-45

-45

-245

Door structureel lagere afname van bewegingsonderwijs door het Montessori College is een tekort ontstaan van € 25.000. Voor de vrijgekomen uren op schooltijden is geen belangstelling van andere huurders.
We constateren dat de verenigingen die gebruik gaan maken van het Watersportcentrum met elkaar niet in staat zijn een sluitend businessplan aan te leveren. Zonder een bijdrage van € 20.000 in het verlagen van de huurlasten lijkt er geen haalbaar plan mogelijk voor de zes verenigingen.

De jaarlijkse extra bijdrage in de exploitatie van de nieuw te bouwen Sporthal+ in 2021 wordt vanaf 2022  begroot op € 200.000.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 17

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %