Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Onvoorzien

In de begroting hebben we in het programma Bestuur en Middelen € 100.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. Dit niveau heeft Uw Raad in de Zomernota 2017 vastgesteld. De post onvoorzien is bestemd voor het oplossen van a-structurele, budgettaire knelpunten. Het inzetten van dit budget is een Raadsbevoegdheid.