Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen, de civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties, de riolering, het water en het groen. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte in Nijmegen hebben we een budget opgenomen van circa € 33 miljoen per jaar in de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Een deel van de budgetten voor onderhoud in de openbare ruimte bestaat uit exploitatiebudgetten en een deel uit investeringskredieten.

Beleidskader

Begin 2013 is de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte' vastgesteld. Hierin staan de kaders waarin we een antwoord geven op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen: actief burgerschap, kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid. Aan dit kader wordt in 2019 verder invulling gegeven. Voor de kapitaalgoederen zijn de ontwikkelingen kostenbewustzijn en duurzaamheid vooral van toepassing. Met gedifferentieerd en risico gestuurd beheer bepalen we het niveau waaraan de kapitaalgoederen minimaal moeten voldoen. Aan die differentiatiemogelijkheden voegen we in 2019 ook de wijkbudgetten toe om bewoners meer keuzes en inspraak te geven in het beheer en de inrichting van hun omgeving. Met behulp van risico gestuurd beheer zetten we onze middelen zo optimaal mogelijk in. Hiervoor moeten we keuzes maken. Deze keuzes maken we door nadrukkelijker te kijken naar de te nemen onderhoudsmaatregelen en deze af te wegen tegen de life cycle kosten, mogelijke risico’s en gewenste prestaties door beheerders en gebruikers.

Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte
Voor 2019 en verder hebben we in samenwerking met een aantal andere programma’s een integraal uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte (UPOR) opgesteld. De prioriteit voor het programma Openbare Ruimte ligt bij het aanpakken van die beheeronderdelen die onderhoudsachterstanden hebben. Afstemming met andere programma’s om kostenbesparing te realiseren en om de stad bereikbaar te houden, heeft eveneens een hoge prioriteit.

Integraal uitvoeringsprogramma 2019 op hoofdlijnen

Locatie:

Betreft onderhoud:

Wijk:

Waalbrug (RWS)

Groot onderhoud; verharding, verlichting, VRI

Waalbrug

Prins Mauritssingel (deels)

Groot onderhoud

Lent

Broerdijk (deels)

Vervangen deklaag

Stieltjesstraat

Verharding + operatie steenbreek

Centrum

Hengstdalseweg

Reconstructie riolering en verharding

Hengstdal

Parkweg

Vervangen deklaag + instellen 30-zone

Wijchenseweg

Vervangen deklaag

Molenweg (deels)

Vervangen deklaag

Wolfskuilseweg fase 2

Vervangen deklaag

Paul Krugerstraat (deels)

verharding

Heseveld

Graafseweg (deels)

Deklaag vervangen

Heseveld – Neerb.  Oost

Malderburchtstraat (fase1)

Reconstructie: verharding, riolering, groen

Hatert

Driehuizerweg (deels)

Verharding + groen

Kaapland en Retiefstraat

Verharding + riolering

Jasmijnstraat

Verharding

Ingenhouszstraat

Verharding

Pieter Zeemanstraat

Verharding

Libellenstraat (deels)

Asfalt vervangen door klinkers en riolering

Hatertse hei

Topaasstraat

Asfalt vervangen door klinkers en riolering

Hatertse hei

Burggraafstraat

Asfalt vervangen voor klinkers

Brakkestein

Kastanjelaan

Asfalt vervangen voor klinkers

St Anna

van Peltlaan (deels)

Asfalt vervangen voor klinkers

Hatertse hei

Dunkler-, Verhulst- en R. Holstraat

verharding, riolering, groen

Hengstdal

Citroenvlinderstraat

verharding en riolering

Hatertse hei

Areaalmutaties
De woningdichtheid van Nijmegen groeit de komende jaren en de openbare ruimte verandert daardoor mee. Daardoor veranderen ook de beheerkosten. Voor iedere woning die wordt opgeleverd, nemen we € 400 op in de begroting. Voor 2019 is er vanuit de Zomernota 2018 structureel voor onderhoud in verband met areaaluitbreiding € 720.000 aan extra budget opgenomen.

Wegen en civiele kunstwerken

Beleidskader
De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is het kader voor onze wegen en kunstwerken. Op dit moment maken we een inhaalslag op het onderhoud van een aantal asfaltwegen. Daarnaast is afstemming met andere beheeronderdelen een belangrijk criterium waaronder afstemming met rioleringswerkzaamheden, kostenbesparing en bereikbaarheid van de stad.

Financiële consequenties
In het integraal uitvoeringsprogramma is opgenomen welke grote wegen we het komend jaar gaan aanpakken.

Vertaling in de begroting
Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Bereikbaarheid. In 2019 geven wij circa € 3,5 miljoen aan wegonderhoud uit en € 1,6 miljoen aan civiele kunstwerken. Daarnaast besteden we € 1,4 miljoen aan verkeersregelinstallaties en -voorzieningen.

Openbare verlichting

Beleidskader
Voor openbare verlichting hanteren we als beleidskader 'Zicht op Nijmeegs licht'. We gaan door met de structurele vervanging per gebied van het oude kabelnet, sterk verouderde armaturen en bijbehorende masten. In totaal vervangen we 8-10 km kabelnet per jaar en we plaatsen LED-verlichting bij het vervangen van armaturen.

Financiële consequenties
Vanaf 2013 maken we € 300.000 per jaar uit het programma Openbare Ruimte vrij voor vervanging van het kabelnet. We hebben structureel € 200.000 per jaar opgenomen voor storingen in het ondergronds kabelnet. Daarnaast liften we zo mogelijk mee in nieuwbouw- en reconstructieprojecten om gelijktijdig het kabelnet te vervangen (integraal uitvoeringsprogramma 2019).

Vertaling in de begroting
Het onderhoud van de openbare verlichting inclusief de energiekosten is begroot in het programma Bereikbaarheid. In 2019 geven we circa € 2,7 miljoen uit aan openbare verlichting.

Infrastructuur voor de gemeentelijke watertaken

Beleidskader
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen (GRP) 2017-2023 is het beleidskader voor onze watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater. Vanuit dit GRP werken we verder aan ons integraal beleid voor de uitvoering en duurzame ontwikkeling van onze gemeentelijke watertaken. De hoofddoelen van onze wettelijke gemeentelijke watertaken zijn: het beschermen van de volksgezondheid, bijdragen aan een leefbare woonomgeving en beschermen van het milieu. We streven naar doelmatig beheer en duurzame ontwikkeling van de infrastructuur voor onze watertaken.

Financiële consequenties
Dekking van de lasten vindt plaats via de rioolheffing.

Vertaling in de begroting
De exploitatie is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2019 besteden wij € 11 miljoen aan aanleg, onderhoud, vernieuwing en planvorming van infrastructuur en voorzieningen voor de uitvoering van onze gemeentelijke watertaken. Met ingang van 2015 bekostigen we ook de kapitaallasten voor de uitbreidingsinvesteringen in de Waalsprong (in 2019 begroot op € 0,5 miljoen) uit de rioolheffing.

Groen

Beleidskader
'De groene draad, kansen voor het Nijmeegse groen' (2007), 'Bosbeheervisie' (2000), Handboek Stadsbomen (2008) en de Groenaanpakplannen voor Lindenholt en Dukenburg zijn ons uitgangspunt. Deze plannen stellen kaders voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van groen, natuur en landschap en letten op de onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur van de stad. De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is ons kader voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. In 2019 ontwikkelen wij nieuw groenbeleid.

Financiële consequenties
Voor de planning van de werkzaamheden hanteren we het groenstructuurplan waarin de werkzaamheden om de groenstructuur weer compleet te krijgen, zijn opgenomen. Hiervoor worden de reguliere budgetten ingezet.

Vertaling in de begroting
Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2019 besteden wij circa € 8 miljoen aan groenonderhoud. Voor vervangingsonderhoud is er een beperkt budget beschikbaar.

Spelen

Beleidskader
De vastgelegde uitgangspunten uit 2015 zijn de basis voor de opgaven die de komende jaren voor ons liggen. De belangrijkste uitgangspunten voor spelen in de stad zijn:

  1. Natuurlijk spelen oftewel, meer (speel)groen en minder toestellen: bij nieuwe plekken of bij herinrichting onderzoeken of dit als een natuurlijke (speel)plek kan worden aangelegd.
  2. Speelplekken integreren we in de openbare ruimte: de uitdaging is om op een slimme manier gebruik te maken van de openbare ruimte die kinderen stimuleert om samen te spelen en waar ouderen  elkaar kunnen ontmoeten.
  3. Betrekken van bewoners: bij in te richten speelruimtes laten wij de  bewoners zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het onderhoud.

Financiële consequenties
In de begroting is 2015 is geconstateerd dat er ontoereikende financiële middelen zijn om de vervangingsopgaven het hoofd te kunnen bieden. De bovenstaande uitgangspunten zijn mede opgesteld om daaraan tegemoet te komen. De komende jaren is extra geld beschikbaar gesteld.

Vertaling in de begroting
Voor het onderhoud aan recreatieve sportvoorzieningen, speeltuinen en speelplekken is € 1,5 miljoen beschikbaar.