Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderwijshuisvesting

Beleidskader

Op 19 december 2007 heeft de Raad een besluit genomen over de doordecentralisatie (DDC) van onderwijshuisvestingsmiddelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Met dit besluit is de zorg voor onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden, onder voorwaarden, voor onbepaalde tijd overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen. In het kader van de evaluatie van de doordecentralisatie is in 2015 een herijking overeengekomen met de schoolbesturen. Zodoende is de gezamenlijk ambitie vastgesteld om alle doorgedecentraliseerde schoollocaties te vernieuwen binnen een periode van 40 jaar vanaf de start doordecentralisatie in 2008.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt in de Stadsbegroting nu één indicator weergegeven. Deze indicator geeft het volgende weer: het procentuele aandeel m2 BVO (bruto vloeroppervlak) dat sinds 2008 in totaal is vernieuwd (door nieuwbouw op een nieuwe of bestaande locatie of door renovatie) gerelateerd aan het totaal m2 BVO van DDC scholen per einde van het betreffende kalenderjaar. Hierbij zijn alle mutaties vanaf de start DDC in 2008 meegenomen, inclusief bijvoorbeeld de nieuw gerealiseerde én doorgedecentraliseerde scholen in de Waalsprong en de teruggeleverde locaties in de bestaande stad. In de Monitor Doordecentralisatie volgen we hoe en in welk tempo deze ambitie gerealiseerd wordt.
Per eind 2017 is in totaal 45,3% van het totaal aan m2 BVO van DDC scholen vernieuwd (door nieuwbouw of renovatie). Het doel voor einde jaar 2019 is 47,7% vernieuwing.  

Doorgedecentraliseerd

Met name in de bestaande stad zijn vrijwel alle voorzieningen doorgedecentraliseerd. In 2018 is de onderwijshuisvesting van 92,1% van alle leerlingen doorgedecentraliseerd. Het streven is uiteindelijk om alle leerlingen onder de doordecentralisatie te laten vallen. Bij basisschool Kleurrijk en basisschool Petrus Canisius, locatie St. Stevenskerkhof, zijn alleen de leerlingen doorgedecentraliseerd en zijn de gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze scholen zijn gevestigd in respectievelijk het voorzieningenhart ’t Hert in het Willemskwartier en het City-complex in het stadscentrum. Het bevoegd gezag van deze scholen huurt het schooldeel van het gebouw.

Niet-doorgedecentraliseerd

Drie schoolbesturen in de bestaande stad, de Stichting Simonscholen, Kristallis en de Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisius zijn niet doorgedecentraliseerd. Voor Nijmegen Noord geldt dat alleen voor De Oversteek en Het Talent. We streven ernaar om in principe alle voorzieningen voor onderwijshuisvesting door te decentraliseren, ook de nieuw te bouwen scholen in Nijmegen Noord. Voor zowel basisschool De Uitdaging als de VMBO locatie van het Citadel College worden nieuwbouwplannen voorbereid. Zodra deze nieuwbouw is opgeleverd, zullen beide schoollocaties onder de doordecentralisatie vallen. De overeenkomsten met de betreffende schoolbesturen zijn inmiddels ondertekend.

Onderhoud schoolgebouwen

Het binnenonderhoud is voor alle onderwijssectoren geregeld via de regeling Materiële Instandhouding door het Rijk (OC&W). In het Voortgezet Onderwijs ligt vanaf 2005 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud geheel bij de schoolbesturen. De bekostiging vindt rechtstreeks plaats door het Rijk (OC&W). Verantwoording over deze middelen vindt door middel van te overleggen accountantscontrole aan het Rijk plaats. Voor het Primair Onderwijs geldt vanaf 1 januari 2015 hetzelfde als voor het voorgezet onderwijs door de overheveling van het buitenonderhoud. Door de overheveling van Rijksmiddelen naar de schoolbesturen ligt de zorgplicht voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen in het Primair Onderwijs nu rechtstreeks bij de schoolbesturen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

De totale begroting van het taakveld Onderwijshuisvesting bedraagt in 2019 € 17,1 miljoen. Hiervan is € 15,1 miljoen begroot voor doorgedecentraliseerde scholen en € 1,7 miljoen voor niet-doorgedecentraliseerde scholen. De uitvoeringskosten voor het taakveld Onderwijshuisvesting bedragen in 2019 € 0,3 miljoen. De begroting voor het taakveld Onderwijshuisvesting loopt op vanwege hogere toegeschreven kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten hangen samen met de investeringen in nieuwe scholen in Nijmegen Noord en gereserveerde middelen voor de kwaliteitsimpuls voortgezet speciaal onderwijs (VSO).