Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken, de nog prille economische groei en complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook in onze stad staan we nog steeds voor grote opgaven: Het moet duurzamer; een sociale stad blijven; versterken economische veerkracht; bouwen aan een aantrekkelijke stad en een moderne overheid zijn en blijven. Al deze opgaven vragen om een organisatie waarin mensen samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zich snel en flexibel richten op de actuele vraagstukken in de stad, en waar professioneel en efficiënt wordt samengewerkt met alle partijen in de stad. We blijven daarom onze organisatie verder doorontwikkelen.
We werken als gemeente aan een aantal grote inhoudelijke opgaven in de stad. Dit zijn opgaven die een directe relatie hebben met  ontwikkelingen in de maatschappij en wat wij daarin – samen met de stad – te doen hebben. Die uitdagingen zijn inhoudelijk van aard maar vragen ook om een bepaalde aanpak van de gemeentelijke organisatie. Een aanpak die soms afwijkt van de gebaande paden. Een aanpak die vraagt om samenwerking met de stad. Een aanpak waarin de mens centraal staat. Een moderne overheid dus. Dit vraagt dus aandacht voor hoe we onze organisatie doorontwikkelen. In 2019 willen we op een gerichte manier extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van onze organisatie en de mensen waar die organisatie uit bestaat. Daarmee bewegen we niet naar een vast eindpunt, maar richting een wendbare organisatie die mee kan bewegen met de ontwikkelingen waar we als overheid op in willen en moeten spelen. Een organisatie die voor en met de stad werkt op een effectieve manier.

Vanuit het Digitaal Informatie Beleid (DIB) werken we aan het flexibel en verantwoord laten stromen van informatie. We streven naar digitale dienstverlening tenzij de menselijke maat een andere vorm vraagt. We werken in toenemende mate datagestuurd en spelen in op vragen uit de stad. We werken verder aan de professionalisering van gegevensmanagement, informatiebewustzijn en duurzaam digitaal archiveren.

Op basis van het vastgestelde Informatieveiligheidsbeleid werken we in 2019 verder aan de realisatie van alle te nemen maatregelen die gesteld worden vanuit de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). Daaraan gekoppeld is versterkte aandacht nodig voor privacy op basis van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), waarbij privacy by design een overkoepelend uitgangspunt is. We blijven onze dienstverlenende processen en bedrijfsvoeringsprocessen digitaliseren. Doel is dit steeds bewuster te organiseren, vanuit de behoefte van inwoner en ondernemer, waarbij we gebruik maken van de klantreis-methode, zodat techniek ondersteunt waar mensen behoefte aan hebben. Professionaliteit, data & intuïtie gaan hand in hand, om in een open samenleving dienstverlening verantwoord te organiseren. We zoeken steeds een goede balans met informatieveiligheid en privacy. Daarnaast analyseren we de impact van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2020-2021 –gedeeltelijk- wordt ingevoerd en waar digitale ondersteuning een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

We ontwikkelen kennis op en geven vorm aan vijf ambities voor concept Smart City (health, duurzaamheid & mobiliteit, openbare ruimte & binnenstad, economische ontwikkeling en ethiek). Deze ambities zijn uitgewerkt en vastgesteld in de Nijmeegse strategie Open & Weerbaar. Hiervoor wordt samen met diverse organisaties in de  samenleving een manifest uitgewerkt. Dat gaat de basis vormen voor organisatie om er zelf actief mee aan de slag te kunnen. De gemeente faciliteert en ondersteunt daarbij en neemt alleen initiatieven als organisaties dat niet zonder ons kunnen.

We werken samen in regionaal verband en verzorgen enerzijds dienstverlenende activiteiten voor regionale partners als ODRN (omgevingsdienst regio Nijmegen), ROB (regionaal ondersteuningsbureau) en gemeenten in de regio. Anderzijds werken we samen met de regio, binnen de IRVN (ICT dienst Rijk van Nijmegen), aan een duurzame en veilige infrastructuur door de ontwikkeling van ons DIB. Op landelijk niveau werken we mee aan het Programma Samen Organiseren. Zozijn de TaskForce en het College van Dienstverlening VNG van start gegaan en worden de speerpunten verder vorm gegeven. Dit zijn CommonGround (bouwen aan een nieuw gezamenlijk informatiemodel); +1-gemeente (dienstverleningsvisie gericht op standaard waar het kan); visie op en ontwikkeling van instrumenten voor digitale identiteit (samenwerking met IRMAapp innovatie Radboud universiteit). Hierdoor kan de dienstverlening aan bewoners en ondernemers bij de implementatie van de Omgevingswet (digitaal stelsel omgevingswet) en datagestuurd werken worden geoptimaliseerd.

Het Strategisch huisvestingsplan heeft geleid tot het onderbrengen van de gemeentelijke organisatie in twee dienstgebouwen. In het kader van het Strategisch Huisvestingsplan blijven we aandacht geven aan het verhuur gereed maken en het verhuren van de vrije m2's in de vrijgekomen panden. Tevens zullen in het kader van flexibel werken de kantoorruimtes verder ingericht worden voor het toenemende gebruik van mobiele devices en veranderende behoeften. Verschillende vraagstukken en veranderende behoeften betreffende huisvesting en facilitaire producten maken de behoefte tot en noodzaak van vastgesteld facilitair beleid groot. In 2019 wordt een start gemaakt met het beschrijven van de gewenste noodzakelijke kaders, de verwachting is dat dit eind 2019 kan worden afgerond.

De afdeling Juridische Zaken (JZ) zorgt dat men tijdig aan tafel komt bij juridische adviseringsvraagstukken, ter ondersteuning van bestuur en organisatie bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Daarnaast voert JZ  de regie op de inzet van de stadsadvocaat. Ook draagt de afdeling  zorg voor het toetsen van de juridische kwaliteit van alle college- en raadsvoorstellen op een aantal algemene criteria. Tevens  is de afdeling verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaren, beroepszaken en klachten. Leidend daarbij is dat vanuit het oogpunt van dienstverlening, maar met behoud van juridische kwaliteit,  snel met de burger contact wordt opgenomen om te kijken of het bezwaar informeel kan worden opgelost, dan wel een juridische procedure noodzakelijk is. De afdeling zet in op samenwerking met partners in Legal Valley-verband door middel van kennisplatforms en uitwisselingsprogramma’s.

De financiële functie voorziet uw Raad, ons College en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie ter ondersteuning van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en -uitvoering. Deze functie is gericht op een duurzame gezonde financiële positie van de gemeente. Kerntaak daarbij is de planning- en controlcyclus, waarbij we werken aan een kwalitatief en snel resultaat. We voeren regie op de realisatie van het bezuinigingsproces en zorgen voor actuele voortgangs- en sturingsinformatie van de verbonden partijen. Op het gebied van risicomanagement zullen wij ook in 2019 uitvoering blijven geven aan het door uw Raad in 2013 vastgestelde beleid met betrekking tot risicomanagement.

Stadscontrol is gericht op het versterken van de organisatiebeheersing en –sturing, zodat de gemeente met redelijke zekerheid haar vastgestelde doelen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures naleeft, over betrouwbare financiële en beheerinformatie beschikt, effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet, activa waaronder persoonsgevoelige gegevens en bedrijfskritieke informatie beschermt, en fraude voorkomt.

Belangrijk kernactiviteiten van Stadscontrol zijn:

  • Het versterken van de leercyclus binnen de organisatie door het uitvoeren van onderzoek en audits naar onder meer samenwerking, cultuur en informatiestromen binnen de interne organisatie en de externe omgeving door te kijken naar heden, verleden en toekomst;
  • Het versterken van de weerbaarheid van de organisatie door het stellen van verwachtingen aan en ondersteunen van gemeentebrede organisatiebeheersing om grip te krijgen op onze werkprocessen en kansen te benutten;
  • Het vergroten van onze slagkracht door het bieden van extra zekerheid over de effecten van voorgenomen (verbeter)voorstellen en het zelfstandig in gang zetten van verbeterslagen;
  • Het borgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie door het coördineren en regisseren van informatiebeveiligingsmaatregelen om persoonsgevoelige gegevens en bedrijfskritieke data te beveiligen;
  • Het toezien op goed openbaar bestuur met specifieke aandacht voor het bestrijden van fraude, aandacht voor integriteit en dragen van verantwoordelijkheid voor publieke taken.