Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Programma begroting

In deze stadsbegroting wordt een groot aantal voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. Deze voorstellen zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Hiermee heeft uw raad een goed beeld van  de financiële effecten op de programmabegroting.
Bij elk programma is in het onderdeel 'Veranderingen in de begroting' een tabel opgenomen met deze voorstellen en worden ze toegelicht. Omdat de aanpassingen worden toegelicht bij de programma's  gaan we in dit deel niet in op de individuele aanpassingen. Wel lichten we een paar bijzonderheden toe.

Saldo programmabegroting

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het gemeentelijk saldo zien met daarin per programma de financiële effecten  van de voorgestelde  aanpassingen in de begroting . De financiële effecten van deze wijzigingen leiden tot een sluitend saldo in 2019 welke op loopt in 2022 naar een batig saldo van € 1,2 miljoen.

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

Stadsbegroting 2018 - 2021

0

0

0

0

Voorgestelde veranderingen per programma

Bestuur en organisatie

49

-41

-341

-396

Veiligheid

-415

-415

-415

-265

Economie en toerisme

-914

-1.084

-1.334

-1.434

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-10.807

-10.249

-6.847

-4.597

Werk en Inkomen

-7.917

-7.094

-6.679

-6.380

Onderwijs

363

142

142

142

Bereikbaarheid

-1.550

-1.995

-2.305

-2.305

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-775

-595

-425

-485

Openbare ruimte

-1.176

-1.781

-1.881

-1.881

Cultuur en erfgoed

-1.650

-1.705

-1.630

-1.535

Sport

-45

-45

-45

-245

Financiën

24.933

26.003

22.270

20.652

Beginsaldo Stadsbegroting 2019

96

1.141

510

1.271

Zoals eerder aangegeven, wordt niet ingegaan op de aanpassingen. Wel  willen we een aantal bijzonderheden toelichten. Deze komen hierna aan bod.

Bijstelling resultaat meicirculaire gemeentefonds

Het resultaat van de meicirculaire over het gemeentefonds is bijgesteld. Dit heeft vooral te maken met een advies van de provincie dat wij half augustus ontvingen over de raming van de onderuitputting van het BTW-compensatiefonds.
Om dit goed te kunnen toelichten, is hieronder een uitgebreide toelichting opgenomen die ook ingaat op de techniek van het BTW-compensatiefonds en de relatie met het gemeentefonds.

Gemeenten kunnen betaalde BTW op een aantal activiteiten claimen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF en het gemeentefonds zijn gekoppeld. Wordt er een groter beroep gedaan op het BCF dan worden middelen overgeheveld vanuit het gemeentefonds, wordt er minder beroep op gedaan, worden de middelen uit het BCF toegevoegd aan het gemeentefonds.

Vanaf volgend jaar  verandert de administratieve verwerking van deze overheveling.  Voorheen werd in de meicirculaire een berekening gemaakt voor de volgende jaren. Vanaf 2019 wordt pas in de septembercirculaire van het betreffende jaar een eerste berekening gemaakt. Feitelijk  wijzigt alleen het moment van verwerking van de ruimte onder het plafond BCF in de algemene uitkering; dit heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke omvang van het gemeentefonds.

Omdat de uiteindelijke omvang niet verandert, is op dit onderdeel in eerste instantie de raming van vorig jaar aangehouden. Op 15 augustus ontvingen wij een advies van de provincie over het bepalen van het bedrag dat opgenomen mag worden voor onderuitputting van het BTW-compensatiefonds. Deze benadering levert een hogere raming op in de jaren 2019, 2020 en 2021 van respectievelijk € 2,1, € 1,4 en € 0,7 miljoen. In het laatste jaar was dit € 0,1 miljoen nadelig.
De provincie geeft verder aan dat er een mate van risico schuilt in de raming van de onderuitputting . Zij adviseert dit te betrekken bij de risico’s. We hebben daarom hiervoor een risico opgenomen. Dit risico maakt onderdeel uit van het risicoprofiel zoals dit is beschreven in Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing: risico's.
Daarnaast bleek in de laatste jaarschijf een correctie twee keer mee genomen te zijn, waardoor het budgettaire effect in 2022 € 9 ton hoger is.

Herziening kosten aanleg riolering in Waalsprong onderbrengen in riooltarief

Ter voorbereiding op de VGP (Voortgangsrapportage Grote Projecten) 2019 is onderzocht of er nog kosten zijn opgenomen in de GREX Waalsprong die eigenlijk onder het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) vallen. Deze actie is ondernomen om volgens een bestendige gedragslijn te opereren. Sinds 2013 nemen we namelijk kosten voor hemelwaterafvoer en riolering uit de GREX op in het GRP. In totaal gaat het nog om € 9,8 miljoen aan kosten die in GREX Waalsprong zijn opgenomen.
Door deze actie wordt de GREX Waalsprong  voordeliger en kan er € 9,8 miljoen van de verliesvoorziening vrijvallen ten gunste van de saldireserve. Door het onderbrengen van deze kosten in het GRP zal het riooltarief de komende 10 jaar uiteindelijk met 3% stijgen.

Lagere opbrengst groene en rode afvalzak

Door een goede afvalscheiding daalt het gebruik van het aantal groene en rode restafvalzakken en daarmee de inkomsten. We willen de volgende maatregelen doorvoeren om deze inkomstenderving op te vangen:

  • De tarieven voor de groene en rode zak zijn gedurende enkele jaren niet gewijzigd. De kosten zijn in de loop van de jaren wel gestegen. Daarom willen we de prijs van de  groene restafvalzak aanpassen naar € 1,09 (was € 0,93) per stuk en van de rode (kleine) restafvalzak € 0,69 (was € 0,62) per stuk. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 280.000.
  • Bewoners mogen 1 keer per jaar (was 2 keer) gratis een beroep doen op de DAR om grof afval aan huis te laten ophalen. Dat levert een besparing op van € 80.000.
  • De papieren afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis wordt verstuurd, wordt alleen nog op verzoek toegestuurd. Bewoners kunnen gebruik maken van de digitale afvalwijzer en de DAR-app. Dit levert een kostenbesparing op  van € 40.000.

Reclamebelasting

Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken, heeft het Huis van de Binnenstad (HvdB) de ambitie om tot een binnenstadfonds te komen. Met dit fonds kunnen de binnenstadondernemers zelf initiatieven bekostigen die goed zijn voor de binnenstadeconomie. Naast een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds kan het HvdB voor realisatie van deze doelstellingen niet langer afhankelijk zijn van vrijblijvende bijdragen van individuele ondernemers; het fenomeen “free riders” draagt er aan bij dat velen de lusten ervaren van hetgeen enkelen bijdragen. Daarom heeft het HvdB de gemeente gevraagd om een reclamebelasting te heffen. Hiermee dragen alle binnenstadondernemers bij.
Het vorige college heeft op 13 maart 2018 een principebesluit genomen om deze reclamebelasting per 1 januari 2019 in te voeren. Als basis wordt de WOZ-waarde van de binnenstadspanden aangehouden. De gemeente wordt gezien als “fondsbeheerder”. De gemeente zorgt voor de inning van de belasting en stelt de middelen, onder aftrek van de perceptiekosten, ter beschikking aan HvdB. Dit overigens op basis van een subsidieaanvraag door het HvdB met daarin een uitvoeringsagenda voor het betreffende jaar. De totale omvang van de belasting is circa € 2 ton. Na aftrek van kosten en verdiscontering van variabelen als leegstand en oninbaarheid van de aanslag verwachten we een netto opbrengst van €135.000,-. Invoering van deze belasting heeft geen effect op het saldo van de programmabegroting.

Alles is er op gericht om deze belasting per 1 januari 2019  in te voeren. Hiervoor zullen wij uw Raad dit najaar een raadsvoorstel, uitvoeringsregels en belastingverordening aanbieden.

BTW verhoging laag tarief van 6 naar 9%

Voor een deel is de verhoging van het BTW laag tarief verdisconteerd in de prijspeilaanpassing die het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend en die we gebruiken voor het indexeren van onze begroting. Verder stijgt het gemeentefonds omdat de ministeries door de BTW verhoging meer uitgeven. Per saldo is onze inschatting dat de financiële gevolgen binnen de programma's beperkt zijn.

Totaaloverzicht van de veranderingen in de begroting

In onderstaande tabel zijn alle veranderingen per programma opgenomen.

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

Bestuur en organisatie

Leges Reisdocumenten en rijbewijzen

49

-41

-41

-96

Toekomstige verkiezingen

-300

-300

Totaal Bestuur en organisatie

49

-41

-341

-396

Veiligheid

Terugkerende meldingen - inzet toezicht en handhaving

300

300

300

300

Terugkerende meldingen - PV vergoedingen

-245

-245

-245

-245

Bijdrage aan Veiligheidsregio

-245

-245

-245

-245

Ondermijning

-225

-225

-225

-75

Totaal Veiligheid

-415

-415

-415

-265

Economie en toerisme

Dienstverlening bestaande bedrijven

-250

-300

-300

-300

Ontwikkelagenda economische sectoren

-450

-650

-900

-1.000

Terugkerende meldingen - opbrengst marktgelden

-80

-80

-80

-80

Jaarlijkse bijdrage regionaal programma werklocaties

-44

-44

-44

-44

Jaarlijkse bijdrage stichting RvN@

-80

Verkoop kiosk Thijmstraat

-10

-10

-10

-10

Totaal Economie en toerisme

-914

-1.084

-1.334

-1.434

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Aanvullende efficiencyslag keten zorg en welzijn

300

300

300

300

Betalingsregeling met zorgverzekeraars

-150

-150

-150

-150

Doorbraak aanpak

300

500

750

1.000

Financiële uitdagingen Zorg en Welzijn

-10.690

-10.020

-9.500

-9.750

Hervormen keten Zorg & Welzijn

1.000

2.000

Jeugdhulp met Verblijf

500

1.000

1.500

2.000

Medische Heroïne Behandeling afbouwen

232

232

232

Preventie kinderen en jongeren

400

400

Rente over voorschotten

100

100

100

100

Taakstellende besparing Zorg en Welzijn

1.000

1.500

2.000

Terugkerende meldingen - huisvesting JGZ

-89

-89

-89

-89

Uitvoeringslasten

-250

-250

-250

Vroegsignalering met schulden

-180

-180

-180

-180

Aanpak Dukenburg

-100

-100

Aanpak Dukenburg; omgevingswet RO pilot

-132

-132

Abonnementstarief Eigen bijdragen Wmo

-1.572

-1.572

-1.572

AmvB Huishoudelijke Hulp  (Hogere loonschaal HH1)

-400

-400

-400

-400

GGD- ontwikkelingen

-271

-271

-271

-271

Groen, gezond en in beweging

-50

-50

-50

-50

Huurbaten div wijkcentra

-75

-75

-75

-75

Huurbaten onderwijs De Klif

-70

-70

-70

-70

Vluchtelingen / statushouders

-350

Volumegroei Wmo 2015 - tranche 2019

-566

-566

-566

Volumegroei Wmo Huishoudelijke Hulp - tranche 2019

-256

-256

-256

Vrijval geen eigen bijdragen tot zorgtoeslaggrens

800

800

800

800

Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-10.807

-10.249

-6.847

-4.597

Werk en Inkomen

Armoedebestrijding

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

Banenarrangement

-200

-450

-675

-675

Busabonnement voor inkomens tot 130%

-250

-250

-250

CAZ: premiebijdrage verlagen met € 6,-

790

790

790

Individuele inkomenstoeslag indexeren

-60

-125

-125

Inkomensvoorzieningen (BUIG)

-5.210

-6.000

-6.000

-6.000

Inpassen arrangement in DVO werkbedrijf

450

675

675

Meerwerk in standaard DVO werkbedrijf

750

1.200

1.200

Moderne vorm van stadspas

-100

-100

-100

-100

Terugkerende meldingen - compensatieregeling huisvuilzakken

85

85

85

85

Vergoeding tweedehands goederen

500

500

500

500

Continueren aanpak statushouders niveau 2018

-90

GF: taakmutatie Armoedebestrijding onder kinderen

-33

-33

-33

-33

GF: taakmutatie schulden en armoede

-363

-299

-299

0

Kosten ondersteuning Bestuur en Vastgoed (MGR)

-256

-227

-197

-197

Tekort WSW

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal Werk en Inkomen

-7.917

-7.094

-6.679

-6.380

Onderwijs

Correctie indexering specifieke uitkeringen

93

93

93

93

Extra inzet voor asielzoekers en statushouders

-60

0

0

0

Versterking RMC-functie

-90

-90

-90

-90

Vrijval middelen Onderwijshuisvesting niet-DDC

500

219

219

219

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

-80

-80

-80

-80

Totaal Onderwijs

363

142

142

142

Bereikbaarheid

Avondparkeren in stand houden

300

300

300

300

Creëren banen wijk-straatvegers

-200

-350

-350

-350

Verhogen onderhoudsniveau

-300

-600

-1.000

-1.000

Terugkerende meldingen - opbrengst havens

-80

-80

-80

-80

Terugkerende meldingen - reclame opbrengst

-500

-500

-500

-500

Terugkerende meldingen - lagere parkeerboetes

-800

-800

-800

-800

Terugkerende meldingen - inzet toezicht en handhaving

200

200

200

200

Gladheidsbestrijding

-100

-100

-100

-100

Onderhoud speelvoorziening (OR)

20

25

25

25

PFO Mobiliteit

-90

-90

Totaal Bereikbaarheid

-1.550

-1.995

-2.305

-2.305

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Afhandeling bezwaar noodurgenties woonruimteverdeling

-35

-35

-35

-35

Baten externe opdrachtgevers (vastgoed)

-250

-250

-250

-250

Exploitaties afgestoten objecten

-140

-140

-140

-140

Implementatiekosten Omgevingswet

-280

-170

0

0

Monitoring regionale woonagenda

-10

Woningmarktonderzoek

-60

-60

Totaal Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

-775

-595

-425

-485

Openbare ruimte

Energietransitie

-900

-1.400

-1.500

-1.500

Milieuzone

-200

-300

-300

-300

Beheer kinderboerderijen

-56

-56

-56

-56

Onderhoud speelvoorziening

-20

-25

-25

-25

Lagere opbrengst groene en rode zak

0

0

0

0

Totaal Openbare ruimte

-1.176

-1.781

-1.881

-1.881

Cultuur en erfgoed

1 miljoen structureel voor cultuur

-950

-1.000

-1.000

-1.000

Terugkerende meldingen - verdienmodel archeologie

-450

-450

-450

-450

Aanvullende middelen 75 jaar vrijheid

-150

-150

Bastei; eigenaarslasten

-75

-75

-75

-75

Exploitaties afgestoten objecten

-10

-10

-10

-10

Limes: congres en unesco werelderfgoed

-15

-20

-95

Totaal Cultuur en erfgoed

-1.650

-1.705

-1.630

-1.535

Sport

Minder sportgebruik Montessori College

-25

-25

-25

-25

Watersportcentrum Spiegelwaal

-20

-20

-20

-20

Exploitatielasten Sporthal+

0

0

0

-200

Totaal Sport

-45

-45

-45

-245

Financiën

GF: financieel beeld 22 maart

4.326

4.886

4.843

6.100

Verlagen groeipad saldireserve

16.000

14.000

12.000

10.000

Verlaging OZB niet woningen

-425

-900

-1.375

Taakstelling ambtelijke organisatie

500

500

500

Terugkerende meldingen - startersleningen

-110

-110

-110

-110

GF: financieel effect meicirculaire

2.173

1.380

678

1.041

GF: nieuwe taamutaties mei

2.021

1.641

1.860

1.380

GF: reservering gemeentefonds zorg en welzijn

2.394

2.394

2.394

GF: taakmutatie Basisregistratie personen

-48

-51

-51

-51

GF: taakmutatie participatiebudget

-1.625

-1.309

-1.528

-1.347

OZB inkomsten a.g.v. niet-woningen

851

OZB inkomsten a.g.v. woningbouw

-40

-120

-30

420

Begrotingseffect stelpost Openbare ruimte

112

100

10

-480

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen

-426

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen

28

25

3

-120

Treasury: aanpassing rekenrente

2.462

3.540

3.729

3.567

Treasury: doorwerking verlaging reken rente op riooltarief

-150

-150

-150

-150

Verruiming investeringsruimte met € 20 miljoen

0

0

-625

-1.250

Doorrekenen uitgangspunten

-216

-298

-352

-293

Totaal Financiën

24.933

26.003

22.270

20.652

Totaal

96

1.141

510

1.271