Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financieel beeld

Aanpassing uitgangspunten

De parameters voor de planexploitaties zijn in de Zomernota 2018 vastgesteld. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor wat betreft de renteparameter was er onzekerheid over de renteontwikkeling op langere termijn. Inmiddels is hier duidelijkheid over en wordt deze voorgesteld op 1,25%. Hiermee wordt in de VGP 2019 (peildatum 1 oktober 2018) gerekend.

Door het aantrekken van een aantal nieuwe leningen voor het Ontwikkelingsbedrijf in 2018, het aflopen van leningen met een hoger percentage en de onveranderd lage rentestand is de gemiddelde rente op de leningenportefeuille van het Ontwikkelingsbedrijf gedaald. Ook de gemiddelde rente op het totale leningenpakket van de gemeente Nijmegen is gedaald. Inmiddels is duidelijkheid over de beëindiging van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een stijging van de rente.

De renteparameter/rekenrente waarmee in de planexploitatie wordt gerekend mag conform BBV niet meer dan 0,5% afwijken van de gemiddelde rente. Om te voorkomen dat de afwijking groter wordt dan 0,5% moet de rekenrente naar beneden worden bijgesteld. Voorstel is om de rekenrente naar beneden bij te stellen van 2,0% naar 1,25%. Deze rekenrente is dan gelijk aan de concernrente.

Financieel effect:
Het financiële effect van het bijstellen van de rekenrente is naar verwachting beperkt. Het effect van een lagere rekenrente doet zich met name voor bij projecten met een voorzienbaar tekort zoals Onderwijshuisvesting en Parkeergarage Oude Stad. Voor de Waalsprong blijven de effecten beperkt aangezien een groot deel van de rente vast staat door reeds afgesloten leningen.
Het totale effect van het naar beneden bijstellen van de rekenrente wordt voorzichtig geschat op ruim € 0,5 miljoen voordelig. Dit voordeel wordt meegenomen in de effecten van de VGP 2019.