Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Economie en toerisme

3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

  • clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
  • lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
  • samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
  • ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
  • acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
  • de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die thuis horen onder taakveld 3.2 of 3.4.

Wat kost het?

€1.38

€0.64

rek. 2016

€1.47

€0.42

begr. 2017

€1.93

€0.27

begr. 2018

€1.95

€0.17

begr. 2019

€2.14

€0.12

begr. 2020

€2.24

€0.12

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling Uitvkv000.60.50.50.5
Economische Innovatie Agenda0.50.30.40.30.30.3
Algemeen advies0.40.50.61.21.41.5
Binnenstad0.50.70.3000
Totale lasten1.41.51.92.02.22.3
Baten
Binnenstad0.20.40000
Economische Innovatie Agenda0.400.20.000
Algemeen advies0.000000
3.1 Economische ontwikkeling Uitvkv000.10.10.10.1
Totale baten0.60.40.30.10.10.1
Saldo van lasten en baten0.8N1.1N1.6N1.9N2.1N2.2N

Toelichting

De totale begroting voor het taakveld Economische ontwikkeling bedraagt € 2,2 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte van deze middelen bestaat uit de extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor het stimuleren van bedrijvigheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat en voor de professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven. Het gaat om € 0,7 miljoen in 2019 oplopend tot € 1,3 miljoen in 2022.

Voor de Economische Innovatie Agenda hebben we op dit moment structureel € 0,3 miljoen aan gemeentelijke middelen begroot. Ook hebben we in 2019 ruim € 0,3 miljoen beschikbaar voor het laatste jaar van de transformatieaanpak Binnenstad. De begrote uitvoeringskosten voor het taakveld Economische ontwikkeling bedragen per saldo € 0,4 miljoen.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 2

33,4 %

Baten

€ 0

14,7 %