Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

7.2 Riolering

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • rioolwaterzuivering;
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Wat kost het?

€15.85

€16.15

rek. 2016

€15.89

€16.18

begr. 2017

€11.84

€16.63

begr. 2018

€12.05

€16.94

begr. 2019

€12.34

€17.27

begr. 2020

€12.58

€17.53

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Vernieuwen0.1-0.10.0-0.2-0.2-0.2
7.2 Riolering Uitvoeringskn000.70.70.70.7
Bezwaar & beroep Rioolrecht00.00.00.00.00.0
Aanslagen Rioolrecht0.00.00.00.00.00.0
Rioolaansluitingen0.10.10.10.10.10.1
5.2.11 Voorlichting en communicatie0.10.20.10.10.10.1
5.2.6 Meldingen / klachten0.00.20.20.20.20.2
Onderzoek en monitoren0.20.30.20.20.20.2
Gegevensbeheer0.20.40.20.30.40.4
Waalsprong: investeringslasten0.50.40.70.91.21.3
Beleid en planvorming0.90.40.20.30.30.3
5.2.3 Onderhoud1.32.02.12.22.32.3
5.2.12 Overige toerekeningen4.04.20.00.00.00.0
GRP: Investeringslasten8.57.77.27.17.17.1
Totale lasten15.915.811.711.912.412.5
Baten
Opbrengst Rioolheffing woningen12.813.015.616.616.917.2
Opbrengst rioolheffing niet-woning2.42.30.00.00.00.0
GRP: Investeringslasten0.70.71.00.30.30.3
Rioolaansluitingen0.10.10.10.10.10.1
Bezwaar & beroep Rioolrecht0.10.10.00.000
Onderzoek en monitoren0.000000
Totale baten16.116.216.717.017.317.6
Saldo van lasten en baten0.2V0.4V5.0V5.1V4.9V5.1V

Toelichting

De financiën van het Integraal Waterbeheer vormen een gesloten systeem.
Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken.
Een deel van de toe te rekenen kosten zijn met ingang van 2019 elders begroot: perceptiekosten, BTW-druk, straatvegen, watersysteemheffing, rattenbestrijding en beheer data.
Om tot een integraal dekkend tarief te komen, worden deze kosten extracomptabel meegerekend bij de bepaling van het riooltarief.

Naast de jaarlijkse indexeringen wordt het verschil ten opzichte van 2018 ook bepaald door de rentebijstelling naar 1,25% op de investeringen.
De uitvoeringskosten in dit taakveld bedragen € 7 ton. Dit betreft de inzet van beheer en beleid.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 12

28,3 %

Baten

€ 17

68,8 %