Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Veranderingen in de begroting

Overzicht veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

Afhandeling bezwaar noodurgenties woonruimteverdeling

-35

-35

-35

-35

Implementatiekosten Omgevingswet

-280

-170

0

0

Monitoring regionale woonagenda

-10

Woningmarktonderzoek

-60

-60

Exploitaties afgestoten objecten

-140

-140

-140

-140

Baten externe opdrachtgevers (vastgoed)

-250

-250

-250

-250

Totaal

-775

-595

-425

-485

In de Zomernota 2016 zijn middelen ter beschikking gesteld voor invoering van de Omgevingswet: voor 2018 € 320.000, voor 2019 € 190.000 en vanaf 2020 € 115.000. Uitgangspunt was toen nog dat de wet in 2019 ingevoerd zou worden. Doordat invoering is uitgesteld naar 2021 klopt de verdeling van de middelen over de jaren niet meer. Ten tijde van het opstellen van de Zomernota 2016 werd gewerkt aan een nadere onderbouwing van het budget. Deze is nu voorhanden.  Voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie, Omgevingsplan, het uitvoeren van pilots en informatiemanagement is meer capaciteit nodig dan is ingeschat.  Voor informatiemanagement gaat het om onze data op orde te krijgen en om het aansluiten van de gemeente op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (in ontwikkeling). Hoewel veel aspecten in de uitrol van de Omgevingswet nog niet bekend zijn, komt op basis van de capaciteitsplanning naar voren dat het in 2016 begrote budget niet voldoende is.

Verder reserveren we in de begroting middelen voor het woningmarktonderzoek WoON welke om de drie jaar plaatsvindt, € 60.000 in 2019 en 2022. De jaarlijkse kosten van € 35.000 voor afhandeling bezwaar noodurgenties woonruimteverdeling zijn vanaf 2019 structureel opgenomen in de begroting.  
Voor 2019 is regionaal afgesproken om in de regio Arnhem-Nijmegen gemaakte woningbouwafspraken met de provincie Gelderland op regionaal en subregionaal (Rijk van Nijmegen) niveau te monitoren, het Nijmeegse aandeel hierin bedraagt circa €10.000.

In verband met de verkoop van enkele vastgoedobjecten komen de bijbehorende lasten en baten ( € 140.000)  structureel te vervallen.

De opbrengsten voor advies en begeleiding van onderhoud van gebouwen van derden zijn door het wegvallen van externe opdrachtgevers €  250.000 te hoog geraamd.  

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 121

14,9 %

Baten

€ 115

14,1 %