Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Veranderingen in de begroting

Overzicht veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

1 miljoen structureel voor cultuur

-950

-1.000

-1.000

-1.000

Terugkerende meldingen - verdienmodel archeologie

-450

-450

-450

-450

Aanvullende middelen 75 jaar vrijheid

-150

-150

Bastei; eigenaarslasten

-75

-75

-75

-75

Limes: congres en unesco werelderfgoed

-15

-20

-95

Exploitaties afgestoten objecten

-10

-10

-10

-10

Totaal

-1.650

-1.705

-1.630

-1.535

In deze begroting is structureel € 1 miljoen extra opgenomen voor kunst en cultuur. € 0,5 miljoen is bedoeld om de Schouwburg en de Vereeniging extra te ondersteunen. Het resterende bedrag zetten we, vooruitlopend op de nieuwe cultuurvisie, in voor experimenten en vernieuwing en voor verdere professionalisering van het culturele veld.

Verder is  het terugkerende knelpunt rondom het onrendabel verdienmodel archeologisch bedrijf aangepakt waardoor het structurele tekort van € 450.000 is opgelost. Tot nu toe zijn we er altijd vanuit gegaan dat de jaarlijkse kosten van het archeologisch depot  kunnen worden terugverdiend door archeologie. Dit blijkt niet realistisch te zijn.

Voor de herdenking van Market Garden is in 2019 een aanvullend budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Voor de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 is eveneens €150.000 beschikbaar gesteld voor het project Liberty Talks.

Tijdens de renovatie/verbouwing van De Bastei is er een tekort op de eigenaarslasten (onderhoud) ontstaan van € 75.000. Met deze extra middelen wordt dit probleem opgelost.

Verder reserveren we in de begroting middelen voor het 25e Limescongres in 2021(Congress on Roman Frontier Studies) en de voorbereiding tot aanwijzing van de Limes als Unesco werelderfgoed.

In verband met de verkoop van enkele vastgoedobjecten komen de bijbehorende lasten en baten ( € 10.000) structureel te vervallen.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 28

3,5 %

Baten

€ 4

0,5 %