Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Veranderingen in de begroting

Overzicht veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

Terugkerende meldingen - inzet toezicht en handhaving

300

300

300

300

Terugkerende meldingen - PV vergoedingen

-245

-245

-245

-245

Bijdrage aan Veiligheidsregio

-245

-245

-245

-245

Ondermijning

-225

-225

-225

-75

Totaal

-415

-415

-415

-265

Het taakveld Openbare Orde en Veiligheid wordt vanaf 2019 uitgebreid met de producten Markttoezicht, Evenemententoezicht, Overige toezicht, PV-vergoedingen en Dierenbescherming; deze producten vielen tot en met 2018 onder andere programma’s. 

Vanaf 2019 wordt onze bijdrage aan de Veiligheidsregio verhoogd. Vanwege uitzettingen in verband met de aanbesteding voor de tankspuitauto’s en als gevolg van nieuwe Europese regels voor piketvergoedingen naast de voortzetting van de nationale reddingsbrigade (gefinancierd door de Veiligheidsregio’s) zal de VRGZ vanaf 2019 opnieuw een beroep moeten doen op bijdragen van de aangesloten gemeenten. Daar komt nog een verhoging van de bijdrage bij vanwege de cao-ontwikkeling.

In 2018 is breed in de organisatie geïnvesteerd in bewustwording van de risico’s van ondermijningscriminaliteit en het identificeren van kwetsbaarheden in de werkprocessen. Hier zijn acht gemeentelijke afdelingen bij betrokken geweest. Gebleken is dat wij als gemeente kwetsbaar zijn in diverse werkprocessen. Om de bedreiging van ondermijning serieus tegen te gaan is het nodig om de komende jaren de prioriteit te leggen bij drie aspecten:

  • Het voorkomen dat onze schaarse middelen op het sociale domein in de verkeerde handen komen door de inzet van 1 fte Bibob-adviseur zorgdomein.
  • Het voorkomen dat wij als gemeente bij transacties in het fysieke domein zaken doen met mensen met kwade bedoelingen door de inzet van 1 fte Bibob-adviseur vastgoedtransacties.
  • Een extra impuls  voor de aanpak van het toegenomen aantal dossiers dat vraagt om een bestuursrechtelijke aanpak door de inzet van 1 fte juridische ondersteuning.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,3 %

Baten

€ 0

0,0 %