Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€17.09

€0.40

rek. 2016

€18.26

€0.31

begr. 2017

€18.69

€0.22

begr. 2018

€18.69

€0.22

begr. 2019

€18.69

€0.22

begr. 2020

€18.54

€0.22

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid5.05.25.85.85.85.6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer12.113.012.912.912.912.9
Totale lasten17.118.218.718.718.718.5
Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid0.40.30.20.20.20.2
1.1 Crisisbeheersing en brandweer0.00.00.00.00.00.0
Totale baten0.40.30.20.20.20.2
Saldo van lasten en baten16.7N17.9N18.5N18.5N18.5N18.3N

De begroting van programma Veiligheid bedraagt in 2019 per saldo € 18,5 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Deze bijdrage is door een raadsbesluit in de Zomernota 2018 verhoogd tot € 12,9 miljoen in 2019 en valt onder het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer. Het beschikbare budget van het taakveld Openbare orde en Veiligheid bedraagt € 5,6 miljoen en bestaat grotendeels uit personele lasten.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,3 %

Baten

€ 0

0,0 %