Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

2.4 Economische havens en waterwegen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

 • baggerwerkzaamheden;
 • zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
 • binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
 • doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
 • ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
 • waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
 • bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;
 • straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;
 • havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;
 • veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;
 • zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;
 • jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld 2.3.

Wat kost het?

€1.32

€0.70

rek. 2016

€1.27

€0.69

begr. 2017

€1.12

€0.71

begr. 2018

€1.17

€0.71

begr. 2019

€1.17

€0.71

begr. 2020

€1.16

€0.71

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv000.10.10.10.1
Havens Beleid0.30.40.20.20.20.2
Havens Toezicht1.00.90.80.90.90.9
Totale lasten1.31.31.11.21.21.2
Baten
Inkomsten havens en kaden0.70.70.70.70.70.7
Havens Toezicht0.000000
Totale baten0.70.70.70.70.70.7
Saldo van lasten en baten0.6N0.6N0.4N0.5N0.5N0.5N

Toelichting

Het taakveld Economische havens en waterwegen bedraagt per saldo € 0,4 miljoen in 2019. De begrote lasten bedragen in totaal € 1,1 miljoen en bestaan voornamelijk uit kapitaallasten en uitvoeringskosten. De begrote opbrengsten havengelden bedragen ruim € 0,7 miljoen.

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 1

2,5 %

Baten

€ 1

3,3 %