Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.9 Vennootschapsbelasting

Omschrijving BBV

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.
Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen.
Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

Wat kost het?

€0

€0

rek. 2016

€0.06

€0

begr. 2017

€0.06

€0

begr. 2018

€0.06

€0

begr. 2019

€0.06

€0

begr. 2020

€0.06

€0

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
Vennootschapsbelasting00.10.10.10.10.1
Totale lasten00.10.10.10.10.1
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten00.1N0.1N0.1N0.1N0.1N

Toelichting

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 0

0,2 %

Baten

€ 0

0,0 %